Przetargi.pl
Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku wielorodzinnego na os. Na Skarpie 60 w Krakowie - etap I (roboty izolacyjne).

Zarząd Budynków Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-319 Kraków, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 616 6222 , fax. 12 616 6229
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Komunalnych
  ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 16
  31-319 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 616 6222, fax. 12 616 6229
  REGON: 35076836500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbk.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku wielorodzinnego na os. Na Skarpie 60 w Krakowie - etap I (roboty izolacyjne).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku wielorodzinnego na os. Na Skarpie 60 w Krakowie - etap I (roboty izolacyjne).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453210007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca musi wnieść wadium na cały okres związania ofertą przed upływem terminu do składania ofert w wysokości: 9.000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zbk.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach