Przetargi.pl
Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno -Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska 72
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91 , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72 72
  25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, fax. 041 347-04-70
  REGON: 00127574000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szdw.kielce.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno -Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno -Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów. Zakres prac - Ogólna charakterystyka inwestycji: Wykonanie obwodnicy m. Michałowa pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Planowana obwodnica będzie stanowić istotne usprawnienie warunków komunikacyjnych w tej części regionu i będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru. Poprawie ulegną również warunki życia okolicznych mieszkańców, szczególnie tych zamieszkałych w budynkach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Inwestycja wpłynie również na zmianę estetyki otoczenia. Zakres prac projektowych dotyczy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów. Dla ww. zakresu należy: 1.Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla obwodnicy Michałowa tj.: - Obwodnica Michałowa ( na terenie gminy Michałów). Początek planowanej inwestycji zaczyna się na DW 766 w km ok. 31+500, koniec w m. Michałów w km ok. 34+300, długość ok. 4,0 km - po nowym śladzie, - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 po istniejącym śladzie na dł. ok. 11,50 km ( na terenie gmin Pińczów, Michałów) na odcinkach tj.: a) od skrzyżowania DW 766 z DW 767 w m. Pińczowie ul. Republiki Pińczowskiej km 26+977,60 do planowanego włączenia w obwodnicę miejscowości Michałów w km ok. 31+500, odc. dł. ok. 4,5 km; b) od wyłączenia projektowanej obwodnicy Michałowa w km ok. 34+300 do skrzyżowania z DW 768 w m. Węchadłów, km ok. 40+800 dł. odc. ok. 6,5 km; 2.Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu. 3.Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla wybranego wariantu, 4.Wykonanie Studium Wykonalności dla wybranego wariantu, Zamówienie będzie realizowane zgodnie z zakresem zadań przedstawionym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Rozdział 5 SIWZ), wzorem umowy (Rozdział 4 SIWZ) oraz harmonogramem prac projektowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 8 300,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: dodatkowy okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szdw.kielce.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach