Przetargi.pl
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Odrowążku.

Gmina Bliżyn ogłasza przetarg

 • Adres: 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79A
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2541172 , fax. 041 2541236
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 79A
  26-120 Bliżyn, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2541172, fax. 041 2541236
  REGON: 29100998100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.blizyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Odrowążku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej, w skład którego wchodzą: 1) Boisko do piłki ręcznej (mini nożnej) o wym. 22,0 x 44,0 m, 2) Boisko do piłki siatkowej o wym. 18,0 x 9,0 m, 3) Dwa boiska do piłki koszykowej o wym. 15,0 x 20,0 m, 4) Boisko do tenisa o wym. 10,97 x 23,78 m. Wyposażenie boisk w sprzęt zgodnie z dokumentacją projektową. Kolorystyka boiska (czerwony i zielony) oraz linii (biały, niebieski i żółty) zgodnie z dokumentacją projektową. Ogrodzenie boiska 140,0 mb i wysokości 4,0 m i 6,0 m z siatki stalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie - ocynkowanej i powlekanej PCV w kolorze zielonym (oczko 45x45 mm). Druty naciągowe ocynkowane w otulinie 3,6 mm. Dojazd do boiska o powierzchni ok. 93,0 m2 z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6,0 cm (kolor czerwony). Opaska wokół boiska o szer. 84, cm z kostki wibroprasowanej gr. 6,0 cm (kolor czerwony). Odwodnienie terenu boiska z osadnikiem zawiesin o poj. 2,0 m3 oraz zbiornikiem retencyjnym o poj. 27,46 m3 należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Trawniki z darni oraz siewu zgodnie z dokumentacją projektową. Roboty budowlane należy wykonać na podstawie projektu budowlanego odwodnienia boiska wielofunkcyjnego ze zbiornikiem retencyjnym oraz dojazdu do boiska zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę oraz projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego zgodnie ze zgłoszeniem budowy na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane. Szczegółowy zakres robót związanych z przedmiotem zamówienia zawiera dołączona do niniejszej specyfikacji dokumentacja budowlana (projekt budowlany), specyfikacje techniczne i przedmiary robót. Uwaga 1 Jeśli w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty, nazwy i producenci materiałów i urządzeń to należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów o podobnych nie gorszych parametrach technicznych, technologicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów, urządzeń lub danych rozwiązań technologicznych pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały, urządzenia lub dane rozwiązania technologiczne ujęte w dokumentacji projektowej. W takie sytuacji Wykonawca stosując materiały, urządzenia lub dane rozwiązania technologiczne równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia lub dane rozwiązania technologiczne posiadają nie gorsze parametry techniczne, technologiczne i jakościowe niż podane w dokumentacji projektowej. Winien również dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały (wyroby), urządzenia lub dane rozwiązania technologiczne zawarte w dokumentacji oraz podać ich równoważniki - nazwy materiałów (wyrobów), urządzeń lub danych rozwiązań technologicznych zaproponowanych w ofercie wraz z charakterystykami technicznymi oraz dokumentami potwierdzającymi ich równoważność. W przypadku, gdy Wykonawca takiego wykazu nie dołączy do oferty zobowiązany będzie do wbudowania urządzeń i materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną. Dokumentacja projektowa jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji i jest dostępna w wersji elektronicznej, w formie odrębnych folderów i plików do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada dostępu do Internetu, dokumentacja projektowa będzie udostępniona Wykonawcom w siedzibie Zamawiającego, lub na jego pisemny wniosek przekazana w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym. Zamawiający nie posiada możliwości technicznych do przygotowania dokumentacji w wersji papierowej i przekazania jej Wykonawcy. Przed przygotowaniem oferty zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie. Uwaga 2 Zamawiający żąda ponadto, złożenia przed podpisaniem umowy dokumentów dotyczących nawierzchni poliuretanowej potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Dokumenty które należy załączyć to: - Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. - Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. - Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni. -Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. Wykonawca któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122204
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy zł.). 1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 1.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. BS Suchedniów O/Bliżyn Nr 04 8520 0007 2001 0010 5688 0002 z dopiskiem: wadium - Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Odrowążku. 1.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na konto Zamawiającego). 1.6. Kserokopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę, należy dołączyć do oferty. 1.7. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w kasie Urzędu Gminy w Bliżynie - w oryginale, zaś kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 1.8. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu musi być wystawione na Zamawiającego i muszą w nim być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium. Okoliczności te muszą uwzględniać sytuacje określone: a) w art. 46 ust. 4a Pzp tj., jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b) w art. 46 ust. 5 Pzp, gdy wykonawca: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.9. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji); b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą; c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 1.10. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, wadium wniesione przez dowolnego Wykonawcę składającego ofertę wspólną uważa się za wniesione prawidłowo. 1.11. Wadium musi być ważne przez cały okres związania ofertą. 1.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1.12.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 1.12.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 1.12.3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejsza; 1.12.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugblizyn.bip.doc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach