Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. we Włoszczowie w okresie od 1.04.2015 roku do 31.03.2016 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. we Włoszczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Sienkiewicza 31
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 39 42 832 , fax. 0-41 39 42 832
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. we Włoszczowie
  ul. Sienkiewicza 31 31
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 39 42 832, fax. 0-41 39 42 832
  REGON: 29088916400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim-wloszczowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: podmiot prawa publicznego, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt 3 ustawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. we Włoszczowie w okresie od 1.04.2015 roku do 31.03.2016 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż oleju napędowego około 55 000 litrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: odległość od miejsca tankowania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgkim-wloszczowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach