Przetargi.pl
Opracowanie projektu Rewitalizacji Rynku w Stalowej Woli – Rozwadowie

Gmina Stalowa Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 156 433 456 , fax. 156 433 412
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stalowa Wola
  ul. Wolności 7
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 156 433 456, fax. 156 433 412
  REGON: 830409086
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1202
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu Rewitalizacji Rynku w Stalowej Woli – Rozwadowie
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego Rewitalizacji Rynku w Stalowej Woli – Rozwadowie na podstawie zwycięskiej koncepcji autorstwa Garden Concept Architekci Krajobrazu W. Januszczyk, P. Szkołut Sp. J. oraz dokonanych konsultacji społecznych. 2. Zasadniczy zakres robót obejmuje: 1) aktualizację lub wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych, 2) dokumentację badań podłoża gruntowego, 3) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie: a) projekt płyty Rynku zapewniający zachowanie zabytkowego charakteru miejsca wraz z odwodnieniem i oświetleniem 4) projekt przebudowy ulicy Rynek wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz budową skośnych miejsc postojowych i przystankami autobusowymi, 5) projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej (skablowanie linii napowietrznej) zlokalizowanej wokół Rynku. 6) projekt przebudowy kolidującego uzbrojenia, 7) projekt urządzenia terenów zielonych, 8) projekt stałej organizacji ruchu, 9) dokumentacja w formie elektronicznej, 10) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 11) przedmiary robót, 12) kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, 13) uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami, w tym: uzgodnienia projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemysłu, Oddział Tarnobrzeg (inwestycja położona w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie ustaleń Planu Zagospodarowania osiedla Rozwadów w Stalowej Woli).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach