Przetargi.pl
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2646G Silno - Ostrowite - Bladowo w miejscowości Silno wraz z dojazdami długości ok. 1,0 km

Powiat Chojnicki ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3966533
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chojnicki
  ul. 31 Stycznia 56 56
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 052 3966533
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.chojnice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2646G Silno - Ostrowite - Bladowo w miejscowości Silno wraz z dojazdami długości ok. 1,0 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego na realizację inwestycji drogowej obejmującej: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2646G Silno - Ostrowite - Bladowo w miejscowości Silno wraz z dojazdami długości ok. 1,0 km Wynikiem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma następujące produkty: Dokumentacja projektowa. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Pozwolenie na budowę lub ZRID. II.Zakres usług: Opracowaniem należy objąć przebudowę jezdni i ewentualnie (jeżeli zachodzi konieczność) chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, elementów spowolnienia ruchu, parkingów, miejsc postojowych, odwodnienia drogi (ulicy) na obszarze zabudowanym poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem do odbiornika, oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia (wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna i inna). 1.Zakres opracowania dokumentacji: 1.1.Projekt budowlany oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub konieczne ze względów wykonawczych, 1.2.Projekt budowy kanalizacji deszczowej oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę, lub konieczne ze względów wykonawczych (np. przebudowa podziemnej i nadziemnej infrastruktury), 1.3.Projekt organizacji ruchu na czas budowy i po jej zakończeniu zgodnie z wymogami: 1.3.1. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 ze zm.), 1.3.2. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170 poz. 1393 ze zm.), 1.3.3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729), 1.3.4. Załącznika do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.), 1.3.5. Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. - Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.). 1.4. Przedmiary robót, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 1.5.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, zawierająca specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Ponadto należy ją opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień. 1.6. Kosztorysy inwestorskie, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389). 1.7.Dokumentację należy opracować w 6 egzemplarzach wraz z oświadczeniem o jej kompletności plus wersja elektroniczna (CD lub DVD). 2.Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy przedmiotu zamówienia: 2.1.Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, warunków, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 2.2. Poniesienie kosztu opracowania podkładów geodezyjnych na obszarze niezbędnym do wykonania projektów budowlanych z uwzględnieniem budowy kanalizacji deszczowej w m. Silno i odprowadzenia wód opadowych. 2.3.Bieżące uzgadnianie prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań oraz do przedłożenie Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub ZRID-u w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu. 2.4.Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 2.5.Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (w przypadku konieczności opracowania). 2.6.Opracowanie operatów wodno-prawnych (w przypadku konieczności opracowania). 2.7.Uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku konieczności uzyskania). 2.8.Przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę lub ZRID-u 2.9.Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swój koszt, czynności te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego. 2.10. Udzielanie odpowiedzi poprzez Zamawiającego na zapytania zadane przez wykonawców na etapie prowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane związane z realizacją każdej części będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 3. Przy opracowaniu dokumentacji należy uwzględnić następujące zalecenia: 3.1.Projekt wykonawczy powinien posiadać wszystkie niezbędne szczegółowe rozwiązania wynikające z przedmiotu zamówienia i niezbędne do zrealizowania zadania. 3.2.Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w jego siedzibie. 3.3.Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowić będą integralną część protokołu odbioru. 3.4.W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. 3.5.Dokumentacja projektowa winna określać parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, bez podawania nazw handlowych tych wyrobów, które spełniają parametry przewidziane w dokumentacji projektowej w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów uwzględniając zapis art. 30 prawa zamówień publicznych. 3.6 Projekty będą realizowane, w miarę możliwości w ramach istniejącego pasa drogowego, oraz w przypadku obrębu przejazdu kolejowego na terenach PKP. Lokalizacja odcinka wg złączonej mapy- załącznik do siwz. Części opisowe wykonane będą za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, przedmiary robót należy dostarczyć także w wersji elektronicznej w formacie danych kompatybilnych z MS Excel lub MS Word. 4.Zawartość opracowania: 4.1 Projekt budowlany + branże - 6 egz. 4.2. Projekty wykonawcze - 6 kpl. 4.3. Przedmiary robót - 6 kpl. 4.4. Specyfikacje techniczne w. i o. r. b. - 6 egz. 4.5. Kosztorys inwestorski - 3 egz. 4.6. Pozwolenie na budowę lub ZRID 4.7. Wersja elektroniczna opracowań wym. w pkt 1-5 na płycie CD - 2 szt. (zawierająca cyfrowy zapis dokumentacji projektowej: rysunki w formacie pdf, tekst w formacie doc (Ms Word), przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie doc (Ms Word) lub xls (Ms Excel), specyfikacje techniczne w formacie doc (Ms Word). 4.8. Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 4.9. Raport o oddziaływaniu na środowisko - w przypadku, gdy był wymagany . III.Termin realizacji Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę lub ZRID w terminie: 30.11.2015 r. Symbol Centralnej Klasyfikacji Produktów wg Wspólnego Słownika Zamówień - (podany uprzednio w ogłoszeniu o zamówieniu). Główny przedmiot: 71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium: nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.chojnice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach