Przetargi.pl
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi powiatowej Nr 1730L na odcinku od km 7+795 do km 11+195 (gm. Sawin)

Powiat Chełmski ogłasza przetarg

 • Adres: 22100 Chełm, Plac Niepodległości
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 627 501 , fax. 825 627 510
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chełmski
  Plac Niepodległości 1
  22100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 825 627 501, fax. 825 627 510
  REGON: 11019822100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi powiatowej Nr 1730L na odcinku od km 7+795 do km 11+195 (gm. Sawin)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  usługa polegająca na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1730L na odcinku od km 7+795 do km 11+195 (gm. Sawin)” Przy opracowaniu projektu należy uwzględnić następujący zakres rzeczowy: 1. przebudowę i budowę przepustów (zgodnie z analizą zlewni wykonana przez Wykonawcę), 2. budowę i przebudowę zatok autobusowych, 3. odwodnienie dróg (według propozycji i opracowania Wykonawcy), 4. utwardzenia poboczy na całych odcinkach objętych projektem (technologia według propozycji Wykonawcy) 5. przebudowę istniejących urządzeń obcych, jeżeli będą one kolidowały z przebudowanymi odcinkami dróg powiatowych, 6. budowa/przebudowa chodników (w uzgodnieniu z Zamawiającym), 7. inwentaryzacja i przebudowa istniejących zjazdów, 8. przebudowa skrzyżowań z drogami innych kategorii, 9. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 10. zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni drogi dla kategorii ruchu KR2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) uzyskanie map do celów projektowych w wersji papierowej- pozyskanie map leży po stronie Wykonawcy i wykonanie niezbędnych polowych pomiarów dodatkowych, dla uzupełnienia podkładu sytuacyjno- wysokościowego, 2) uzyskanie pisemnego uzgodnienia od właścicieli nieruchomości, do których zostaną wykonane zjazdy, 3) projekt budowlany – 4 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie .doc i pdf, 4) projekt wykonawczy- 3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie .doc i pdf, 5) przedmiar robót- 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie .doc i pdf, 6) kosztorys inwestorski- 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie .doc i pdf, 7) kosztorys ofertowy- 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie .doc i pdf, 8) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (SSTWiORB)- 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie .doc i pdf, 9) projekt stałej organizacji ruchu- 3 egzemplarze w wersji papierowej (pozyskanie map leży po stronie Wykonawcy) i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (format pdf i format umożliwiający edycję), 10) projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót- 3 egzemplarze w wersji papierowej (pozyskanie map leży po stronie Wykonawcy) i 1 egzemplarz w wersji elektroniczne w formacie .doc i pdf, 11) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia niezbędnych mediów, odprowadzenia wód deszczowych, itp., 12) opracowanie projektów budowlanych poszczególnych branż- o szczegółowości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 13) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego (jeżeli dotyczy), 14) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań, których konieczność wyniknie w toku prac projektowych, 15) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego. Informacja winna uwzględniać warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia. 16) uzupełnianie wniosków o wydanie pozwoleń na budowę w przypadku nałożenia takiego obowiązku przez odpowiedni organ, 17) uzyskanie pozwolenia na budowę, 18) udzielanie wyjaśnień treści SIWZ na etapie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, jeżeli pytania te będą dotyczyły dokumentacji projektowej. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach przedmiotu zamówienia należy opracowanie przedmiotu zamówienia, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne: 1) ustaleniami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), 3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), 4) ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), 5) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.), 6) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 7) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z 2004 r. , Nr 130, poz. 1389), 8) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), 9) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), 10) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2017 r. poz. 128), 11) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.), 12) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r., Nr 120, poz. 1126) 13) rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno- kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133), 14) obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych itp., z uwzględnieniem wydania nowych lub zmian dotychczas obowiązujących przepisów. Dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania jej u Zamawiającego. Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu budowlanego. Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych podstawowych. Ponadto do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należy: 1) opracowanie przedmiotu zamówienia w terminie ustalonym w umowie, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa, w tym techniczno- budowlanych i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) zapewnienie udziału w razie wystąpienia potrzeby w opracowaniu projektów, osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne koordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu, 3) uzyskanie na własny koszt wszelkich niezbędnych uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów wraz z uzyskaniem we własnym zakresie wszelkich niezbędnych materiałów przedprojektowych, 4) opisanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową w sposób wyczerpujący, jednoznaczny, który nie będzie utrudniał uczciwej konkurencji, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2044 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164, z póżn. zm.), Zamawiający zastrzega sobie prawo do systematycznego wglądu do prac projektowych. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych. Koszty uzyskania wszelkich niezbędnych do projektowania danych wyjściowych, materiałów, warunków technicznych, map, uzgodnień i decyzji ponosi Wykonawca. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności w/w ustawie Prawo budowlane, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.), ustawie Prawo zamówień publicznych. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) osoby (osób) wykonujących czynności związane z przygotowaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca na podstawie art. 36a ustawy Pzp może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Wówczas Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, którą Wykonawca powierzy Podwykonawcy. Nie podanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom, Zamawiający uzna za zobowiązanie się Wykonawcy do samodzielnego wykonania zamówienia. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego Podwykonawcy tak, jakby to były działania, zaniechania, zaniedbania, uchybienia jego własne, jego pracowników lub przedstawicieli. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach