Przetargi.pl
Opracowanie i najem systemu oprowadzania audiowizualnego po Zamku Książ w Wałbrzychu

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-306 Wałbrzych, Piastów Śląskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 746 643 850, 74 66 43 851 , fax. 746 643 862
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.
  Piastów Śląskich 1
  58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 746 643 850, 74 66 43 851, fax. 746 643 862
  REGON: 89001155000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka gminna (100%)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie i najem systemu oprowadzania audiowizualnego po Zamku Książ w Wałbrzychu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie i oddanie w najem kompletnego elektronicznego systemu zwiedzania wraz z akcesoriami. Głównymi składnikami zamówienia są: a) Oddanie Zamawiającemu do używania (w najem) w okresie od 5 czerwca 2020 roku do 31 marca 2021 roku elektronicznego systemu zwiedzania obejmującego wymaganą liczbą audioprzewodników z wyzwalaniem automatycznym oraz niezbędnymi akcesoriami. b) Przygotowanie scenariuszy, tłumaczeń i nagrań ścieżek dźwiękowych w 7 wersjach językowych: język polski, niemiecki, angielski, czeski, ukraiński, chiński i rosyjski, oraz w PJM . Przewiduje się wariantowość tras w zależności od dostępności pomieszczeń zamkowych i godzin wypożyczenia audioprzewodnika. c) Przygotowanie 2 stanowisk stereoskopowych z filmami 3D w formacie WQHD, nagranych w technologii 120 fps (klatek na sekundę) d) Serwis systemu w okresie najmu: dokonywanie koniecznych napraw i cykliczna dostawa elementów eksploatacyjnych e) Utrzymywanie w okresie najmu systemu zwiedzania gotowości do czasowego zwiększenia liczby audioprzewodników oddanych Zamawiającemu do używania o następujące ilości: - w sezonie wysokim (od 1 kwietnia do 31 października) - o nie więcej niż 300 dodatkowych egzemplarzy, - w sezonie niskim (od 1 listopada do 31 marca) - o nie więcej niż 100 dodatkowych egzemplarzy, f) przeniesienie na Zamawiającego majątkowych prawa autorskie do wszelkich utworów powstałych w wykonaniem przedmiotu zamówienia w szczególności scenariuszy zwiedzania, tłumaczeń, nagrań ścieżek dźwiękowych i filmów 3D, w tym majątkowych prawa do artystycznych wykonań utworów. g)- Prawo opcji Zamawiającego – uprawnienie do żądania maksymalnie 3 razy w czasie związania umową wykonania aktualizacji ścieżek dźwiękowych z uwzględnieniem zmian zachodzących na trasach zwiedzania i w salach ekspozycyjnych. Szczegółowy zakres i zasady korzystania z prawa opcji określa Załącznik Nr 8 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznik nr 7 do SIWZ - Projektu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach