Przetargi.pl
„Opracowanie ekspertyzy wraz z inwentaryzacją dotyczących wielkości zasobów torfu występującego na terenie gminy miejskiej Hrubieszów pozostała część nazwy w SWZ”.

GMINA MIEJSKA HRUBIESZÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 22-500 Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 535 35 00
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIEJSKA HRUBIESZÓW
  ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala 1
  22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie
  tel. 84 535 35 00
  REGON: 950368888
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miasto.hrubieszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie ekspertyzy wraz z inwentaryzacją dotyczących wielkości zasobów torfu występującego na terenie gminy miejskiej Hrubieszów pozostała część nazwy w SWZ”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie ekspertyzy wraz z inwentaryzacją dotyczących wielkości zasobów torfu występującego na terenie gminy miejskiej Hrubieszów i ich gospodarczego wykorzystania w ramach projektu „Hrubieszów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71620000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4) zdolności technicznej lub zawodowej:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca posiada doświadczenie w sporządzaniu co najmniej dwóch ekspertyz i inwentaryzacji dotyczących wielkości zasobów torfu w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi.Osoby przewidziane do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. U. poz. 425).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną