Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw i toalety na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach

Urząd Miasta Skierniewice ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8345100 , fax. 046 8345151
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Skierniewice
  ul. Rynek 1 1
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 046 8345100, fax. 046 8345151
  REGON: 00052430600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.skierniewice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw i toalety na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw i toalety na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony przeprowadzany jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej ustawą 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1.Kod CPV: Kod CPV głównego przedmiotu to 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 71220000-0 Usługi projektowania architektonicznego w zakresie przestrzeni 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 74232000-6 Usługi projektowania architektonicznego 3.2.Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami niniejszej SIWZ. Zamówienie obejmuje: Wykonanie kompletnych, kompleksowych, wielobranżowych dokumentacji projektowych. Lokalizacja placu zabaw i toalety została wskazana w Koncepcji rewitalizacji zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach - dawnego ogrodu Prymasów Polski. Park miejski jest objęty ochroną konserwatorską. Prace projektowe mają za zadanie wkomponowanie w historyczny charakter obiektu nowych elementów (plac zabaw i toaletę ogólnodostępną) związanych z jego funkcją - parku miejskiego. Plac zabaw ma być przeznaczony dla dzieci najmłodszych i starszych. W skład zamówienia wchodzi: 3.2.1. Opracowanie mapy d/c projektowych. 3.2.2. Opracowanie 2 wariantów koncepcji budowy placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu, a także toalety w wersji graficznej i opisowej. Do każdego wariantu koncepcji należy przedstawić wizualizację oraz szacunkową wartość kosztów. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić koncepcję z Konserwatorem Zabytków. 3.2.3. Opracowanie na podstawie wybranego przez Inwestora wariantu koncepcji, dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej placu zabaw oraz toalety wraz z przyłączami i dojściami. Opracowana dokumentacja techniczna winna być również uzgodniona ze służbami konserwatorskimi. 3.2.4. SWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie dla w/w opracowań. 3.2.5. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. W przypadku wystąpienia błędów w dokumentacji projektowej, konieczności wykonania dodatkowych opracowań, a także w przypadku konieczności sporządzenia dokumentacji zamiennej, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić to w ramach kwoty umownej wynagrodzenia - nadzoru autorskiego. 3.2.6. Zamówienie obejmuje również uzyskanie materiałów wyjściowych do projektowania, zaleceń konserwatorskich konserwatora zabytków do projektowania oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych. 3.2.7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę. 3.2.8.Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania pełnych wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowo - kosztorysowej na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego, faxem lub pocztą elektroniczną. 4. Zakres ilościowy projektów : 1) Koncepcje budowy placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu, a także toalety w wersji graficznej i opisowej wraz z wizualizacją oraz szacunkową wartością kosztów (dwie wersje) - 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 2) Projekt budowlany i wykonawczy w tym BIOZ i niezbędne mapy, rysunki, uzgodnienia, opinie itp.- sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami - 5 egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, 3) Przedmiary robót wg SST dla każdego projektu - 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 4) Kosztorys inwestorski - sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami w wersji papierowej - 2 egzemplarze i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 5) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej 5. Istotne informacje: 5.1. Plac zabaw oraz toaleta winny być wkomponowane w historyczny charakter parku miejskiego. Park miejski, na terenie którego projektuje się nowe elementy, jest objęty ochroną konserwatorską. 5.2. Plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej. 5.3. Podczas projektowania należy uwzględnić ogrodzenie placu zabaw. 5.4. Podczas projektowania należy uwzględnić wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej, zawierającej regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz numery alarmowe, numer telefonu do Zarządcy placu zabaw oraz adres placu zabaw. 5.5. Urządzenia małej architektury powinny być połączone trwale z gruntem zgodnie z obowiązującymi normami. Wszystkie zaproponowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów prawa. 5.6. Urządzenia małej architektury winny mieć wyznaczoną minimalną strefę bezpieczeństwa. Nawierzchnia strefy bezpieczeństwa musi być zgodna z normami oraz z wysokością swobodnego upadku dostosowaną do wysokości proponowanych urządzeń. 5.7. Urządzenia małej architektury winny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów. Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego, tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania. 5.8. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. 5.9. Każde urządzenie powinno być oznaczone tabliczką znamionową zawierającą informację o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano. Ponadto urządzenie powinno być trwale związane z gruntem. 5.10. Zamawiający wymaga, aby opracowanie było kompletnym materiałem, na podstawie którego Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie przetargowe na wykonanie przedmiotowych obiektów. 5.11. Zamawiający wymaga aby dokumentacja była sporządzona zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na proces sporządzania oferty, a więc taki, który nie utrudni uczciwej konkurencji, zakazuje się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 5.12. Dla przybliżenia istniejącego wyposażenia terenu i jego otoczenia w miejscu planowanej lokalizacji placu zabaw i toalety, załączono mapę terenu z Koncepcji rewitalizacji zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach - dawnego ogrodu Prymasów Polski. 5.13. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym dokumentacjami projektowymi, w celu oceny lokalnych warunków, a także analizy dokumentów i informacji przekazanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani równoważnych. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 9. Terminy realizacji: 9.1. W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, należy przedłożyć zamawiającemu 2 wersje koncepcji budowy placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu, a także toalety w wersji graficznej i opisowej wraz z wizualizacją oraz szacunkową wartością kosztów (dla każdej wersji) - 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 9.2. W terminie 7 dni Zamawiający zapozna się z przesłanymi wariantami i zorganizuje w swojej siedzibie spotkanie, na który Wykonawca dokona prezentacji zaproponowanych wariantów. Dopuszczalna jest możliwość połączenia elementów dwóch zaproponowanych wariantów w trzeci do ostatecznego opracowania dokumentacji technicznej. 9.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację projektową niezwłocznie po jej wykonaniu, celem poddania jej weryfikacji przez Zamawiającego pod względem merytorycznym na okres 7 dni roboczych. 9.4. W terminie 3 miesięcy od daty zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu dokumentację techniczną budowlaną i wykonawczą placu zabaw oraz toalety wraz z przyłączami, SWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie dla w/w opracowań wraz z decyzją - pozwolenie na budowę. 9.5. Miejscem odbioru opracowań będących przedmiotem niniejszego zamówienia będzie siedziba Zamawiającego. 10. Źródła finansowania zadania: środki własne budżetu Miasta Skierniewice. 11. Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu zamówienia - wszystkich dokumentacji projektowych osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do projektowania, w szczególności które zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z późn. zm.) posiadają odpowiednie uprawnienia projektowe, są członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, do których może dojść w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu nie ma obowiązku wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.skierniewice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach