Przetargi.pl
Dostawa soli drogowej

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 173/175
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8372247
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU
  ul. Jana Pawła II 173/175
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 046 8372247
  REGON: 75015218900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdit.lowicz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soli drogowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostawą soli kamiennej drogowej niezbrylającej w ilości 250 Mg (luzem) do zimowego utrzymania dróg. Sól powinna spełniać parametry Polskiej Normy PN-86/C-84081/02 oraz posiadać Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub równoważne laboratorium. Wymagania dotyczące składu chemicznego: 1) zawartość chlorku sodu NaCl - min. 90%; 2) zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie - max. 8,0%; 3) zawartość wody - max. 3,0%; 4) antyzbrylacz. Dostawy będą odbywały się sukcesywnie, wg potrzeb zamawiającego, na koszt wykonawcy. Koszty transportu należy ująć w cenie jednostkowej soli. Miejsca dostaw: 1) Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 173/175 - 100 Mg. 2) Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kocierzewie - 75 Mg. 3) Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Zdunach, Zduny 123 - 75 Mg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349271002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdit.lowicz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach