Przetargi.pl
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych na drogach powiatowych nr 2010K,2017K, oraz 2044K”

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, ul. Słowackiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48123999888 , fax. +48123999890
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
  ul. Słowackiego 29
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. +48123999888, fax. +48123999890
  REGON: 35637858200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych na drogach powiatowych nr 2010K,2017K, oraz 2044K”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych na drogach powiatowych nr 2010K,2017K, oraz 2044K” 3.2.1 Część I „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010 K Staniątki - Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów, gmina Kłaj, powiat wielicki” a) Szczegółowy opis oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia zawierają: wzór umowy stanowiący załącznik B1 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna dla części I zamówienia - załącznik C1 do SIWZ. 3.2.2 Część II „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2017 K Brzezie - Marszowice - Łapanów w miejscowości Niegowić na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z drogą gminną nr 560110K, gmina Gdów, powiat wielicki” a) Szczegółowy opis oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia zawierają: wzór umowy stanowiący załącznik B2 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna dla części II zamówienia - załącznik C2 do SIWZ 3.2.3 Część III „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044 K od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2045K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560849K w miejscowości Wieliczka, gmina Wieliczka, powiat wielicki” a) Szczegółowy opis oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia zawierają: wzór umowy stanowiący załącznik B3 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna dla części III zamówienia - załącznik C3 do SIWZ 3.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych według w/w podziału. 3.4 Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. 3.5 Każda ww. część zamówienia będzie oceniana oddzielnie 3.6 Obowiązkiem wykonawcy jest zaprojektowanie rozbudowy dróg dla potrzeb użytkowników końcowych, a w tym przede wszystkim zgodnie z wymaganiami w zakresie odnoszącym się dla potrzeb osób niepełnosprawnych (art. 30 ust. 8 pkt 1 p.z.p.) 3.7 Informacje w zakresie wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019, poz. 1040) 3.8 Rozliczenie za wykonane usługi nastąpi zgodnie ze wzorem umowy B1,B2,B3 § 9 dla każdej części zamówienia. 3.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 3.10 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 3.11 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.12 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ: 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr A2 do SIWZ. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą: 1. Wypełniony formularz oferty - załącznik A do SIWZ, 2. Wypełniony pomocniczy kosztorys ofertowy dla danej części zamówienia – załącznik A1.1, A1.2, A1.3 3. pełnomocnictwo jeżeli dotyczy w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie ( zgodnie z pkt. 8.1,8.2,8.3 SIWZ) - Załącznik nr A2 do SIWZ. 5. zobowiązanie innego podmiotu - jeżeli dotyczy – załącznik nr A4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach