Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020

Gmina Łabowa ogłasza przetarg

 • Adres: 33-336 Łabowa, Łabowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 711 284 , fax. 184 711 266
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łabowa
  Łabowa 38
  33-336 Łabowa, woj. małopolskie
  tel. 184 711 284, fax. 184 711 266
  REGON: 54560400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.labowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na kompleksowym utrzymaniu dróg gminnych na obszarze Gminy Łabowa w sezonie zimowym 2019 / 2020. Zadanie obejmuje likwidację śliskości i odśnieżanie, przy użyciu własnych materiałów oraz własnego sprzętu i transportu w szczególności: 1) mechaniczne odśnieżanie; 2) zwalczanie śliskości, gołoledzi i błota pośniegowego; 3) usuwanie zatorów śnieżnych; oraz gotowość do świadczenia usługi, polegająca na zapewnieniu dyspozycyjności sprzętu i pracowników.Do zimowego utrzymania dróg przewidziano ogółem 39,49 km
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji finansowej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W związku z powyższym załącznikiem do oferty musi być zobowiązanie innego podmiotu sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załącznik nr 1 do specyfikacji – formularz 4. 2.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego . 3.Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach