Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie chodników i placów na terenie miasta Tuchów 2019/2020

Gmina Tuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-170 Tuchów, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0146525218 w. 12, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuchów
  ul. Rynek 1
  33-170 Tuchów, woj. małopolskie
  tel. 0146525218 w. 12, , fax. -
  REGON: 52780700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuchow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie chodników i placów na terenie miasta Tuchów 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników i placów na terenie miasta Tuchów w okresie zimowym 2019/2020 obejmujące: • usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających dostosowanych do warunków pogodowych wraz z dostawą tych materiałów i ich załadunkiem na środki transportowe; • odśnieżanie chodników i placów przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu. • użycie ciężkiego sprzętu - na wyłączne polecenie zamawiającego, w przypadku intensywnych opadów śniegu lub zamieci powodujących powstanie zasp. • załadunek i wywóz śniegu w sytuacjach wyjątkowych przy zastosowaniu sprzętu nieuszkadzającego nawierzchnię i elementów pasa drogowego (np. z zastosowaniem listew ogumionych) – wyłącznie na polecenie zamawiającego. • stałe patrolowanie chodników i placów w celu bieżącej oceny skuteczności podejmowanych działań w ramach realizacji zamówienia oraz gotowość do pracy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu umożliwiając kontakt telefoniczny oraz fax do i od Zamawiającego. • Wykonawca przedstawi osoby do kontaktu telefonicznego w celu zapewnienia pełnej dyspozycyjności. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w pozostałych postanowieniach SIWZ, w szczególności w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 SIWZ. Usługi związane z zimowym utrzymaniem chodników i placów będą odbywały się na terenie miasta Tuchów wg zestawienia chodników objętych zimowym utrzymaniem. Wykonawca zobowiązany jest śledzić na bieżąco prognozę pogody dla Tuchowa. W czasie wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników i placów Wykonawca będzie przestrzegał przepisów BHP, oraz przepisów wynikających z Kodeksu Ruchu Drogowego. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie bezpieczeństwa oraz zastosowanie właściwych metod organizacyjno – technicznych. Każdorazowe rozpoczęcie usługi odśnieżania lub likwidacji śliskości nastąpi wyłącznie na polecenie jednej z osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego, wymienionych w zawartej umowie (telefoniczne lub faksem) określające miejsce oraz zakres usługi. Wykonawca będzie zobowiązany rozpocząć realizację usługi niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu przedziału czasowego wskazanego w ofercie, jednak nie później jak 1,15 min od momentu wezwania. Zasady odbioru prac zimowych: Kontrolowanie zimowego utrzymania chodników i placów odbywać się będzie na bieżąco przez uprawnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Tuchowie. W cenie za pracę sprzętu należy uwzględnić wszystkie elementy, w szczególności tj.: • cenę pracy sprzętu, płace kierowcy, koszty paliwa, itp., • koszt soli i solanki oraz mieszanki piasku z solą, • koszt załadunku materiałów. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zamawiający przewiduje monitorowanie pracy jednostek sprzętowych Wykonawcy przez jednostki wykorzystywane jako nośniki pługów za pomocą urządzeń lokalizacji GPS (lokalizacja oraz czas pracy sprzętu) przy użyciu transmisji danych przez Zamawiającego i na tę usługę Wykonawca wyraża nieodwołaną zgodę. Urządzenia GPS dostarczy, zamontuje oraz zdemontuje po okresie zimowym Zamawiający. W celu montażu GPS, Wykonawca podstawi nośniki pługów na adres wskazany przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego; demontaż urządzeń GPS nastąpi po zakończeniu umowy. Wykonawca odpowiada materialnie za stan urządzeń GPS przez cały okres obowiązywania umowy,w przypadku uszkodzenia urządzenia do monitorowania pracy sprzętu, koszt jego naprawy ponosi Wykonawca. Jeżeli jednostka sprzętowa wyposażona w GPS ulegnie awarii lub zostanie dokonana wymiana nośnika,Wykonawca niezwłocznie powiadamia o awarii Zamawiającego; jeżeli awaria nośnika nie została usunięta do 2 dni od dnia wystąpienia awarii, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu potrzebę przeniesienia urządzenia GPS na inny nośnik Zamawiający niezwłocznie zleca usługę przeniesienia GPS na zastępczą jednostkę sprzętową, która zostanie wykonana do dwóch dni od dnia zlecenia. Potwierdzenie godzin pracy nośnika pługu do odśnieżania dróg wynikać będzie z karty drogowej/pisemnego raportu oraz z raportu przejazdu zarejestrowanego przez urządzenie GPS; w przypadku różnicy wskazań pomiędzy kartą drogową/pisemnym raportem, a raportem z urządzenia GPS wiążący jest raport z urządzenia GPS. W przypadku awarii urządzenia GPS godzina pracy jednostki sprzętowej wynikać będzie z karty drogowej/pisemnego raportu. Potwierdzenie pracy pozostałych jednostek sprzętowych do odśnieżania dróg będzie dokonywana wyłącznie na zasadach wskazanych w Umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach