Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Wykonanie zbiornika ppoż. o pojemności około 150-200 m3 wraz z drogami dojazdowymi i placem manewrowym” na terenie kompleksu wojskowego w Legionowie.

12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 840 600, , fax. 261 840 666
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie
  Al. Jerozolimskie 97
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 840 600, , fax. 261 840 666
  REGON: 12125985000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.12tol.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Wykonanie zbiornika ppoż. o pojemności około 150-200 m3 wraz z drogami dojazdowymi i placem manewrowym” na terenie kompleksu wojskowego w Legionowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania „Wykonanie zbiornika ppoż. pojemności około 150-200 m3 wraz z drogami dojazdowymi i placem manewrowym” na terenie kompleksu wojskowego w Legionowie w zakresie obejmującym: 1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wynikającym z Programu Inwestycji (załącznik nr 1 do SIWZ) i Programu Funkcjonalno-Użytkowego (załącznik nr 2 do SIWZ), uzgodnień z instytucjami biorącymi udział w realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa zgód, decyzji administracyjnych stosownych do realizacji tego typu inwestycji; 2) wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację techniczną i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w przypadku konieczności jej uzyskania); 3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały czas realizacji robót budowlanych oraz na wezwanie Zamawiającego w okresie gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 28 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych) należało będzie wnieść w terminie wyznaczonym w zaproszeniu do składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi spełniać wymagania ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.) w zakresie zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej tj.: - Posiadać Świadectwo Bezpieczeństwa I stopnia o klauzuli POUFNE lub wyższej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na etapie składania wniosków: 1) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione osoby wniosek;1) aktualne na dzień składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza do składanego wniosku (wg wzoru– Załącznik Nr 4 do SIWZ); 2) aktualne na dzień składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dołącza do składanego wniosku (wg wzoru – Załącznik Nr 4 do SIWZ); 3) aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie,że oferowane przez Wykonawcę roboty budowlane, spełniają wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ Wykonawca dołącza do składanego wniosku (wg wzoru – Załącznik Nr 4 do SIWZ); 4)Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wg wzoru – Załącznik Nr 4 do SIWZ); 5) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów. Na etapie składania ofert: 1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione osoby formularz ofert; 2) informację na temat udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, zgodnie z pkt. 6.9 SIWZ albo informację o tym, że Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi (bez udziału podwykonawców); 3) wadium, zgodnie z pkt. 10 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach