Przetargi.pl
Modernizacja kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Kazanowie z węglowej na olejową

Urząd Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-713 Kazanów, pl. Partyzantów
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6766033, 6766035 , fax. 486 766 055
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Kazanowie
  pl. Partyzantów 28
  26-713 Kazanów, woj. mazowieckie
  tel. 048 6766033, 6766035, fax. 486 766 055
  REGON: 53205600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkazanow.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Kazanowie z węglowej na olejową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych remontowych, instalacyjnych i elektrycznych w istniejącej kotłowni oraz pomieszczeniu składowania węgla w budynku Ośrodka Zdrowia dostosowujących te pomieszczenia na potrzeby nowej kotłowni z kotłem olejowym , obiegiem grzewczym, zbiornikami oleju oraz całą infrastrukturą niezbędną do jej prawidłowego funkcjonowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - na konto nr 24912900010020024004480008 z adnotacją: wadium: RGK.271.03.2020:Modernizacja kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Kazanowie z węglowej na olejową. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2020.)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: kosztorys ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach