Przetargi.pl
„Dostawa układu do spektroskopii głębokich stanów energetycznych (DLTS) z przystawką do materiałów wąskoprzerwowych”

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-908 Warszawa, gen. Sylwestra Kaliskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48261837865, , fax. +48261839723
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  gen. Sylwestra Kaliskiego 2
  00-908 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48261837865, , fax. +48261839723
  REGON: 12122900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wat.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa układu do spektroskopii głębokich stanów energetycznych (DLTS) z przystawką do materiałów wąskoprzerwowych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu do spektroskopii głębokich stanów energetycznych (DLTS) z przystawką do materiałów wąskoprzeworowych (z wyposażeniem, montażem i szkoleniem). Szczegóły techniczne i ilości opisano w załącznikach 3 i 3A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38400000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem platformy https://wat.ezamawiajacy.pl OFERTA SKŁADANA W FORMIE PISEMNEJ Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać: a) Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ; d) Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą; OFERTA SKŁADANA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty: a) Formularz ofertowy; b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ; d) Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą – oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do jego udzielenia lub kopia poświadczona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. e) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa regulująca współpracę, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli zachodzi taka okoliczność;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach