Przetargi.pl
"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dla trzech zadań: Zadanie nr 1. Budowa drewnianej wieży widokowej do celów edukacyjnych i turystyki wodnej z podejściem i ogrodzeniem; Zadanie nr 2.Budowa drewnianej wiaty edukacyjnej wraz z infrastrukturą; Zadanie nr 3. Budowa miejsc postoju.

Nadleśnictwo Ośno Lubuskie ogłasza przetarg

 • Adres: 69220 Ośno Lubuskie, ul. Rzepińska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 577 400 , fax. 957 577 400
 • Data zamieszczenia: 2018-11-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Ośno Lubuskie
  ul. Rzepińska 11
  69220 Ośno Lubuskie, woj. lubuskie
  tel. 957 577 400, fax. 957 577 400
  REGON: 81053925500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.osnolubuskie.szczecin.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ośno Lubuskie - państwowa jednostka oragnizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dla trzech zadań: Zadanie nr 1. Budowa drewnianej wieży widokowej do celów edukacyjnych i turystyki wodnej z podejściem i ogrodzeniem; Zadanie nr 2.Budowa drewnianej wiaty edukacyjnej wraz z infrastrukturą; Zadanie nr 3. Budowa miejsc postoju.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dla zadań: Zadanie nr 1. Budowa drewnianej wieży widokowej do celów edukacyjnych i turystyki wodnej z podejściem i ogrodzeniem; Zadanie nr 2. Budowa drewnianej wiaty edukacyjnej wraz z infrastrukturą; Zadanie nr 3. Budowa miejsc postoju; Dokumentacja w swoim zakresie powinna zawierać w szczególności: 1) Sporządzenie ogólnej koncepcji dla każdego z trzech zadań w formie graficznej. Zagospodarowanie terenu powinno być wykonane w skali 1:500 lub 1:200 ze względu na niewielkie gabaryty obiektów. Rzuty przyziemia, kondygnacji i dachu (w przypadku wieży widokowej i wiaty), przekroje, elewacje w skali 1:50. Koncepcja w formie graficznej wymaga akceptacji zamawiającego. Wykonanie w formie papierowej (po 2 egz.) i elektronicznej (po 1 CD). 2) Sporządzenie ogólnej koncepcji dla każdego z trzech zadań w formie opisowej. Opracowanie powinno zawierać opis zagospodarowania terenu oraz opis rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych i technicznych. Koncepcja w formie opisowej wymaga akceptacji zamawiającego. Wykonanie w formie papierowej (po 2 egz.) i elektronicznej (po 1 CD). 3) Sporządzenie projektu budowlanego lub budowlano – wykonawczego w zależności od decyzji na podstawie której obiekt będzie budowany (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie). Wykonanie w formie papierowej (po 4 egz.) i cyfrowej (po 1 CD). 4) Sporządzenie projektu wykonawczego dla każdego z trzech zadań w wersji papierowej (po 4 egz.) i cyfrowej (po 1 CD). 5) Sporządzenie przedmiaru robót dla każdego z trzech zadań w wersji papierowej (po 4 egz.) i cyfrowej (po 1 CD). 6) Sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla każdego z zadań w wersji papierowej po 2 szt. Kosztorysy należy przygotować metodą szczegółową, zawierając w nich również: szczegółowe przedmiary robót wraz z opisem prac budowlanych (kolejność technologiczna ich wykonania) oraz podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej i podstaw do ustalenia cen. 7) Sporządzenie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego z trzech zadań w wersji papierowej (po 4 egz.) i cyfrowej (po 1 CD). 8) Sporządzenie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla każdego z zadań, gdy jest to wymagane przepisami. 9) Sporządzenie instrukcji eksploatacji obiektu dla każdego z zadań. Wykonawca w ramach realizacji w/w zadań będzie zobowiązany: 1) Wykonać badania geotechniczne podłoża gruntowego i ustalić geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego oraz opracować dokumentację geotechniczną dla zadania nr 1. Budowa drewnianej wieży widokowej do celów edukacyjnych i turystyki wodnej z podejściem i ogrodzeniem - 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w formie cyfrowej. 2) Wnioskować do GDDKiA i dokonać uzgodnień z innymi organami administracyjnymi w zakresie przebudowy zjazdu indywidulanego na zjazd publiczny dla zadania nr 3. 3) Uzyskać wymagane odrębnymi przepisami pozwolenia, uzgodnienia, opinie lub zatwierdzenia innych organów oraz dokumenty niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz realizację projektu wykonawczego. 4) Przygotować i uzyskać ostateczną decyzję pozwolenia na budowę lub zgłosić roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę a w szczególności: a. wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu w wersji edytowalnej wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Złoży wniosek w imieniu Zamawiającego we właściwym organie administracji publicznej oraz będzie uczestniczyć w postepowaniu administracyjnym prowadzonym w celu wydania przedmiotowej decyzji wraz z jej uzyskaniem i uprawomocnieniem. b. wykonawca jest zobowiązany do uzupełniania materiałów oraz stosownych wyjaśnień na wezwanie właściwego organu po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. c. wykonawca jest zobowiązany dokonywać w projekcie wykonawczym, przedmiarze robót, kosztorysie inwestorskim oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wszelkich korekt i uzupełnień wynikających ze zmian w projekcie budowlanym dokonanych w trakcie postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 5) Pełnić nadzór autorski w okresie od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową oraz w zakresie o którym mowa w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r. , poz.1202 z późn.zm.) polegający na : a. jego sprawowaniu od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane do ich zakończenia i oddania wszystkich robót objętych projektem na podstawie stosownego wpisu do dziennika budowy przez Kierownika budowy oraz potwierdzającego wpisu przez Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego. Przewidywany okres realizacji zadania do końca III kwartału 2019 rok. b. udziale w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych tj. udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektowo – kosztorysową oraz dokonywaniu ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań, a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi. Udzielenie odpowiedz na pytania wykonawców powinno nastąpić w terminie trzech dni kalendarzowych licząc od dnia przesłania przez Zmawiającego pytań złożonych przez Wykonawców. c. wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań. d. sprawowaniu nadzoru autorskiego w zakresie uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 6) Ponieść wszelkie koszty związane z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, badań i materiałów. 7) Sporządzić dokumentacje zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, a w szczególności zgodnie z: a. Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) b. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm,) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. c. Rozporządzeniem Ministra i Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2012r. poz. 462 z póź zm.), d. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), e. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), f. Zasadami oznakowania wieży, wiaty i parkingu znakami wg następujących wytycznych: • Ogólne zasady promocji i oznakowania projektu współfinansowanego z POIiŚ, dostępne na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/; • Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Dostępny na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/ ; • Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. Dostępne na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-informacji-i-promocji-programow-operacyjnych-politykispojnosci-na-lata-2014-2020/ ; g. Warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.); 8) Opisanie projektowanych rozwiązań technicznych przez odniesienie się w kolejności preferencji do: • Polskich Norm przenoszących normy europejskie, • norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, • europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednimi europejskimi dokumentami oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), • wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, • norm międzynarodowych, • innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne. Przedmiotowa dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. musi być opracowana z należytą starannością, musi zapewnić wymagane funkcje, musi gwarantować uzyskanie pozwolenia na budowę oraz prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych. Dokumentacja winna być opracowana w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót dodatkowych wynikających z jej niekompletności lub nieprawidłowości. Sporządzenie dokumentacji służyć będzie do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane i musi odpowiadać wymogom określonym w art. 29-31 Pzp. Przedmiot zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” (art. 29 ust. 3 PZP ). Zamawiający informuję, że posiada dla dwóch pierwszych zadań decyzję o warunkach zabudowy. Zamawiający informuję, że posiada mapy do celów projektowych, które zostaną przekazane w dniu zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1 000,00 złotych. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 28 8369 0008 0000 0101 2000 0020 z dopiskiem „wadium na zabezpieczenie oferty dokumentacja projektowa wieży i wiaty”. Wadia wnoszone w innych formach niż pieniądz może być załączone do oferty w oryginale lub należy deponować w kasie w siedzibie zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 6.1. ppk. 3), SIWZ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest do: 1) zamieszczenia informacji, o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2 i 4 do SIWZ). 2) przedłożenia wraz z ofertą zobowiązania podmiotu trzeciego albo innego dokumentu służącego wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt. 8.5. SIWZ. Wykonawca, który wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.3. ppkt 3). Dokumenty wskazane w pkt 8.3. pkt 3) SIWZ Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust.2 PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach