Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na realizację przewozów dziecfi i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Słubice w 2019 roku

Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach ogłasza przetarg

 • Adres: 69100 Słubice, ul. Akademicka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 737 20 58 , fax. 95 737 20 58
 • Data zamieszczenia: 2018-11-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach
  ul. Akademicka 1
  69100 Słubice, woj. lubuskie
  tel. 95 737 20 58, fax. 95 737 20 58
  REGON: 21029926100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.edukacja.slubice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na realizację przewozów dziecfi i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Słubice w 2019 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych tj. przewozy dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Słubice do szkół i z powrotem, na utworzonych przez wykonawcę przewozów liniach otwartych, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z biletem miesięcznym (w cenach biletów ustalonych w niniejszym postępowaniu), wg harmonogramu przedstawionego w niniejszej specyfikacji. Ponadto wykonawca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem (na podstawie biletów miesięcznych) na pozostałych swoich liniach otwartych, w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych bądź wcześniejszego powrotu dzieci do domu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca przedstawi licencję na wykonywanie transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy o transporcie drogowym (t.j.Dz.U. z 2017r., poz. 2200 ze zmianami) oraz zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnych obejmujące trasy wskazane w pkt 7 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach