Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty rozbiórkowe budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota

Gmina Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, ul. Mickiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 655 443 644, , fax. 065/543-26-58
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra
  ul. Mickiewicza 1
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 655 443 644, , fax. 065/543-26-58
  REGON: 41105066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gora.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty rozbiórkowe budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty rozbiórkowe budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota w celu uzyskania przez Inwestora decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Lokalizacja budynku: m. Ligota, gmina Góra, działki ewid. nr 460/2, 460/6, 460/10, strefa ochrony konserwatorskiej, Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik do SIWZ. Budynek połączony jest ścianą wspólną od strony szczytu wewnętrznego z budynkiem jednorodzinnym nr 29, oba budynki zróżnicowane są pod względem wysokości oraz kąta nachylenia połaci dachowej. Planowane prace rozbiórkowe: Budynek świetlicy uległ w wyniku pożaru w dniu 12.06.2020 r. całkowitemu spaleniu i zawaleniu uległa konstrukcja drewniana dachu z pokryciem z dachówki karpiówki oraz strop podwieszany. Dokładny opis stanu technicznego obiektu zawiera załącznik do SIWZ – Opinia Techniczna z dnia 17.06.2020 r. W budynku znajduje się wyposażenie, należy uzgodnić z Zamawiającym sposób jego zagospodarowania. 3.2. Zakres opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 1. Inwentaryzacja budowlana stanu istniejącego i wyposażenia technicznego budynku - 2 egz. w wersji papierowej, 2. Projekt rozbiórki obiektu wraz z projektem wzmocnienia pozostałej ściany szczytowej w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Pzp - 6 egz. w wersji papierowej, 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. w wersji papierowej, 4. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót dla oferenta wg branż– 2 egz. w wersji papierowej, UWAGA – do każdej pozycji niekatalogowej (np. kalkulacja własna, wycena własna, analogia itp.) należy załączyć indywidualną wycenę każdej takiej pozycji. 5. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony życia (BIOZ) – 2 egz. w wersji papierowej, 6. Przygotowanie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF, umożliwiającej opublikowanie zamówienia publicznego w Internecie – 2 szt. CD, z zastrzeżeniem, że przedmiary winny być zapisane w odrębnym pliku, a kosztorysy winny być przekazane w plikach podstawowych programu do kosztorysowania w formie szczegółowej. Wykonawca uzyska komplet uzgodnień/ warunków/opinii niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę przez Zamawiającego, w tym uzyskanie opinii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeżeli jest wymagana zgodnie z treścią wypisu z mpzp. W razie konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na prace archeologiczne i wykopaliskowe - ten obowiązek i koszty z nim związane przejmie Zamawiający. 3.3. Wymagania formalne: 1. Wykonawca bezwzględnie winien dokonać wizji lokalnej w terenie. 2.Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy ściśle współpracuje i konsultuje się z Zamawiającym. 3. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do: - jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Termin wykonania 14 dni od daty przesłania stosownego pisma Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej, - wyjaśniania i/lub wprowadzania zmian na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminach i na zasadach opisanych w projekcie umowy, -uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót bądź udzielania wyjaśnień dot. dokumentacji w trakcie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót. - udzielania w terminie wskazanym przez Zamawiającego wyjaśnień/odpowiedzi za pośrednictwem Zamawiającego potencjalnym oferentom, uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotowa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią opis przedmiotu zamówienia lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z winy Wykonawcy, Termin wykonania 3 dni od daty przesłania treści zapytań Wykonawców i/lub informacji wskazujących na konieczność wprowadzenia zmian za pomocą poczty elektronicznej. - wprowadzić zmiany w dokumentacji na etapie wykonawstwa, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zawartość i forma oferty: - wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ - wypełnionych załącznik nr 1.1. do SIWZ, TABELA EL. ROZLICZENIOWYCH, niezbędna do realizacji postanowień umownych, - wypełniony załącznik nr 1.2 - ,,wykaz doświadczenia projektanta”, - wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do przedmiotowej SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – odrębne dla każdego z nich. - pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeżeli dotyczy, tj. jeśli oferta nie jest podpisywana przez osobę lub osoby bezpośrednio uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS). Dla tego dokumentu obowiązkowa jest forma oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dodatkowo pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp ( mającego zastosowanie również do spółek cywilnych ) . - Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach