Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Lubelskie Pomaga Ukrainie – Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-447 Lublin, Diamentowa 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
  Diamentowa 2
  20-447 Lublin, woj. lubelskie
  REGON: 432687353
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rops.lubelskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Lubelskie Pomaga Ukrainie – Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Lubelskie Pomaga Ukrainie – Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71221000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy budynku,o powierzchni użytkowej co najmniej 800 m2, lub przebudowy budynku obejmującej co najmniej 800 m2 jego powierzchni użytkowej. Usługa rozumiana jako jedno zamówienie/ umowa obejmująca projekt budowlany wykonany dla budowy lub przebudowy* budynku użyteczności publicznej/budynku zamieszkania zbiorowego** z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zakończony uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.* Stosownie do art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego przez pojęcie budowy należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Stosownie do treści art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego przez pojęcie przebudowy należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji;** Pojęcie budynku użyteczności publicznej zostało zdefiniowane w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z przewidzianą w tym przepisie definicją, przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, lub wodnym śródlądowym oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Zgodnie z § 3 pkt 5 powyższego rozporządzenia przez budynek zamieszkania zbiorowego należy rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny.2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniemi wykształceniem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca przedstawi kandydatów na poniższe stanowiska, którzy spełniają następujące wymagania:a) Projektant branży architektonicznej – uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu tej funkcji,b) Projektant branży konstrukcyjno - budowlanej – uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu tej funkcji oraz zrealizował co najmniej 1 usługę wykonania dokumentacji wielobranżowej na budowę budynku użyteczności publicznej/budynku zamieszkania zbiorowego z wyłączeniem budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej minimum 800 m² lub przebudowę budynku obejmującą co najmniej 800 m² jego powierzchni użytkowej dla budynku użyteczności publicznej/budynku zamieszkania zbiorowego z wyłączeniem budynków mieszkalnych każda, zakończonej uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniuna budowęc) Projektant branży elektrycznej – uprawnienia do projektowania bez ograniczeńw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychi elektroenergetycznych oraz minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu tej funkcji,d) Projektant branży sanitarnej – uprawnienia do projektowania bez ograniczeńw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu tej funkcji,e) Projektant branży teletechnicznej - uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu tej funkcji,f) Projektant systemów bezpieczeństwa technicznego, który posiada certyfikat projektanta systemów alarmowych oraz doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów dotyczących audytów oraz opracowania koncepcji systemów zabezpieczenia technicznego oraz minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu tej funkcji.Funkcje w ww. warunku można łączyć.UWAGA: Wszystkie osoby wymienione powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń obiektów budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29.04.2019 r. (Dz.U. z 2019 r.poz. 831), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach