Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Szczebrzeszynie - ul. Cmentarna, Sądowa, Stara Rozłopska, Plac Tadeusza Kościuszki

GMINA SZCZEBRZESZYN ogłasza przetarg

 • Adres: 22-460 Szczebrzeszyn, Plac Tadeusza Kościuszki 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SZCZEBRZESZYN
  Plac Tadeusza Kościuszki 1
  22-460 Szczebrzeszyn, woj. lubelskie
  REGON: 950368606
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Szczebrzeszynie - ul. Cmentarna, Sądowa, Stara Rozłopska, Plac Tadeusza Kościuszki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest:1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Szczebrzeszynie – ul. Cmentarna, Sądowa, Stara Rozłopska, Plac Tadeusza Kościuszki.W zakresie:Budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Cmentarnej, Plac Tadeusza Kościuszki- kolektor grawitacyjny z rur PP SN8 o śr. 200mm o długości L=171,0m- przyłącza grawitacyjne z rur PP SN8 o śr. 160 mm o długości L=40,0m- studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego na sieci 400 mm – n = 3 kpl.- studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego na przyłączach 400 mm - 3 kpl.- studzienki rewizyjne z kręgów betonowych DN 1200 na sieci n= 6 szt.Budowa kanalizacji deszczowej z przyłączami w ul. Cmentarnej, Plac Tadeusza Kościuszki- rurociągi deszczowe z rur PP SN8 o śr. 315 mm o długości L=95,0 m- rurociągi deszczowe z rur PP SN8 o śr. 200 mm o długości L=29,0 m- rurociągi deszczowe z rur PP SN8 o śr. 160 mm o długości L=10,0 m - studzienki rewizyjne z kręgów betonowych DN 1200 na sieci n=3 szt.- studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego na sieci 400 mm – n= 3 kpl.- wpusty uliczne – 4 szt.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach