Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego w ilości 32 szt. w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

GMINA WERBKOWICE ogłasza przetarg

 • Adres: 22-550 Werbkowice, ul. Zamojska 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 657 20 80 , fax. 84 657 20 91
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA WERBKOWICE
  ul. Zamojska 1
  22-550 Werbkowice, woj. lubelskie
  tel. 84 657 20 80, fax. 84 657 20 91
  REGON: 950368859
 • Adres strony internetowej zamawiającego: werbkowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego w ilości 32 szt. w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego w ilości 32 szt. komputerów przenośnych typu laptop w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu Opis przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji użyto nazw marek (firm), wyrobów czy technologii, w myśl art. 99 ust.2 - 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy to traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako określenie wyrobu koniecznego do użycia. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów, „produktów” ma wyłącznie charakter przykładowy. 6. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów i technologii, których równoważność opisano w Specyfikacjach Technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach. Warunkiem zastosowania materiałów i produktów równoważnych jest posiadanie przez te materiały i produkty takich samych parametrów technicznych lub wyższych charakteryzujących, stanowiących o ich przydatności, charakterze itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:Posiada doświadczenie w realizacji dostaw sprzętu komputerowego. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże należyte wykonanie, a gdy dostawy mają charakter powtarzający się lub ciągły i nie zostały zrealizowane, aktualne wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw o wartości co najmniej 20.000,00 zł brutto każda z dostaw zrealizowanych na podstawie dwóch odrębnych umów i mających za przedmiot sprzęt komputerowy będący przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz załączy dokumenty (np. referencje), że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach