Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce,, oraz ,,Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Sułków,,

Gmina Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, ul. Mickiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 655 443 644, , fax. 065/543-26-58
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra
  ul. Mickiewicza 1
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 655 443 644, , fax. 065/543-26-58
  REGON: 41105066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gora.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce,, oraz ,,Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Sułków,,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ,, Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. ,, Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce,, oraz ,, Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Sułków,, Postępowanie podzielono na 2 części : Cz. 1 ,, Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce,, 1. Przedmiot zamówienia dotyczy działki nr 242/1 w Witoszycach. Zakres projektowania: - ogrodzenie panelowe ok. 32 mb ( panele wys. 1,5 m, szer. 2,5 m, drut ocynk, oczko 200/75 mm ), - dostawa i montaż karuzeli tarczowej z siedziskami wraz ze strefą bezpieczną, - dostawa i montaż zestawu zabawowego wraz ze strefą bezpieczną, - dostawa i montaż zestawu wspinaczkowego wraz ze strefą bezpieczną. Część działki położona jest w strefie ,, B,,. W tym zakresie dokumentację należy uzgodnić z WDKZ we Wrocławiu. Zamawiający wskaże na etapie uzgodnień z Wykonawcą, przed przystąpieniem do prac projektowych, szczegółowe wymagania i parametry ww. urządzeń. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy ściśle współpracuje z Zamawiającym i bezwzględnie winien dokonać wizji lokalnej w terenie. Cz. 2 ,, Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Sułków,, 1. Przedmiot zamówienia dotyczy działki nr 44 w m. Sułków. Jest ona częściowo zagospodarowana. Leży ona w strefie ,, OW,,. Wykonawca uzgodni dokumentację w zakresie robót ziemnych z WDKZ we Wrocławiu. W przypadku konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych, - ten obowiązek leży po stronie Zamawiającego. Zakres projektowania: - dostawa i montaż orbitreka wolnostojącego wraz ze strefą bezpieczną, - dostawa i montaż wahadła pojedynczego wraz ze strefą bezpieczną, - dostawa i montaż urządzenia wyciskanie siedząc pojedyncze wraz ze strefą bezpieczną, - dostawa i montaż narciarza wolnostojącego wraz ze strefą bezpieczną, - dostawa i montaż motyla ( słupa ) wraz ze strefą bezpieczną. Zamawiający wskaże na etapie uzgodnień z Wykonawcą, przed przystąpieniem do prac projektowych, szczegółowe wymagania i parametry ww. urządzeń. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy ściśle współpracuje z Zamawiającym i bezwzględnie winien dokonać wizji lokalnej w terenie. Obowiązki Wykonawcy ( wspólne dla obu części ) 1. Opracowanie mapy do celów projektowych , 2. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych- 4 egz. w wersji papierowej; 3. Opracowanie kosztorysów dla inwestora – 2 egz. w wersji papierowej, UWAGA – do każdej pozycji nie katalogowej (np. kalkulacja własna, wycena własna, analogia itp.) należy załączyć indywidualną wycenę każdej takiej pozycji. 4. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej; 5. Przygotowanie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF, umożliwiającej opublikowanie zamówienia publicznego w Internecie – 2 szt. CD, z zastrzeżeniem, że przedmiary winny być zapisane w odrębnym pliku, a kosztorysy winny być przekazane w plikach podstawowych programu do kosztorysowania w formie szczegółowej. 6. Opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) – 2 egz. W wersji papierowej. 7. Uzyskanie kompletu uzgodnień/ warunków/opinii niezbędnych do realizacji zadania. 3.2 W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do: - jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Termin wykonania 14 dni od daty przesłania stosownego pisma Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, - wyjaśniania i/lub wprowadzania zmian na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminach i na zasadach opisanych w projekcie umowy, -uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót bądź udzielania wyjaśnień dot. dokumentacji w trakcie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót. - udzielania w terminie wskazanym przez Zamawiającego wyjaśnień/odpowiedzi za pośrednictwem Zamawiającego potencjalnym oferentom, uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotowa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią opis przedmiotu zamówienia lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z winy Wykonawcy, Termin wykonania 3 dni od daty przesłania treści zapytań Wykonawców i/lub informacji wskazujących na konieczność wprowadzenia zmian za pomocą faxu lub poczty elektronicznej. - wprowadzić zmiany w dokumentacji na etapie wykonawstwa, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy ściśle współpracuje z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zawartość i forma oferty: - wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ - wypełniony załącznik nr 1.2 - ,,wykaz doświadczenia projektanta”, - wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do przedmiotowej SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – odrębne dla każdego z nich. - pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeżeli dotyczy, tj. jeśli oferta nie jest podpisywana przez osobę lub osoby bezpośrednio uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS). Dla tego dokumentu obowiązkowa jest forma oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dodatkowo pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp (mającego zastosowanie również do spółek cywilnych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach