Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji dróg na terenie Gminy Kudowa-Zdrój

Gmina Kudowa-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 661 926 , fax. 748 661 351
 • Data zamieszczenia: 2020-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kudowa-Zdrój
  ul. Zdrojowa 24
  57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 748 661 926, fax. 748 661 351
  REGON: 89071792900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kudowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji dróg na terenie Gminy Kudowa-Zdrój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji dróg gminnych w Kudowie-Zdroju w obrębie niżej wymienionych odcinków: 1. ul. Sikorskiego, fragmentu ul. Turystycznej, fragmentu ul. Leśnej w Kudowie-Zdroju (działka 49, fragment dz. 257/6, fragment dz. 299/23, AM-2 obręb Nowy Zdrój), 2. ul. Spacerowej (działka 338 AM-2 obręb Nowy Zdrój). Zamawiający wymaga, aby dokumentacja dla obu odcinków sporządzona była w taki sposób, aby pozwalała na niezależną realizację inwestycji (odrębny kosztorys i przedmiar, opis techniczny, przekroje). Dane wyjściowe dla projektanta: 1) Długość odcinków dróg: a. ul. Sikorskiego, Turystyczna i Leśna - przybliżona długość odcinka drogi to około 310 mb. b. ul. Spacerowa przybliżona długość odcinka drogi to około 400 mb), 2) nawierzchnia dróg: bitumiczna, 3) kategoria dróg: lokalna, 4) lokalizacja inwestycji: zakres inwestycji zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do OPZ. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: ­ Wykonanie dokumentacji projektowej i opracowań, w szczególności: projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, docelowy projektu organizacji ruchu z zatwierdzeniem w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), przedmiar robót, kosztorys inwestorski. Forma dokumentacji elektronicznej oraz liczba wymaganych egzemplarzy winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. ­ Dokumentacja projektowa powinna w szczególności składać się z rozwiązań związanych z: modernizacją nawierzchni wraz z poboczami, odwodnieniem, fragmentem chodnika (przy ul. Leśnej), utwardzeniem terenu poza nawierzchnią, budową lub przebudową zjazdów i dojść do budynków oraz infrastruktury obcej kolidującej z planowaną inwestycją. Zakres opracowania powinien również zawierać rozwiązania w zakresie uporządkowania i zagospodarowania terenu w granicach pasa drogowego. ­ pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją, w granicach unormowanych w przepisach prawa budowlanego, wykonaną w oparciu o dokumentację wymienioną w pkt 1 jw. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego, w tym: uczestniczenie w maksymalnie 2 konsultacjach społecznych i 2 spotkaniach z Zamawiającym na etapie projektowania, uczestniczenie w maksymalnie 2 naradach koordynacyjnych na terenie budowy w trakcie realizacji zadania ­ udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień do wykonanego opisu przedmiotu zamówienia (tj. projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiOR) oraz przedmiaru robót, wpływające po ogłoszeniu przez zamawiającego przetargu nieograniczonego do potencjalnych wykonawcy robót budowlanych - w terminie max. 3dni od dnia pisemnego otrzymania pytania od zamawiającego, ­ dokonywanie nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej niezbędnych do wykonania, które mogą być konieczne w trakcie realizacji robót budowlanych, a które nie będą wymagały zmian w pozwoleniu na budowę. ­ Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszystkie niezbędne i wymagane opinie, mapy (w tym mapę do celów projektowych), uzgodnienia i decyzje wynikające ze specyfiki opracowania i niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, w tym: pozwolenia wodno-prawne (zgłoszenia wodnoprawne), decyzje środowiskowe – jeżeli są wymagane. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia a w szczególności winna zawierać: wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk, wszystkie podatki, opłaty, ubezpieczenia, udzieloną gwarancję, opłaty transportowe, koszty dojazdów, koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, świadectw, map (w tym aktualnej mapy do celów projektowych), analiz, konsultacji itp., koniecznych do wykonania w trakcie procesu projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w części III SIWZ - Opis przedmiotu oraz istotnych postanowieniach umowy zawartych w części II SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie niniejszego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pisemne zobowiązanie o którym mowa w ust. 5.4.2 niniejszej SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP - sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 zamówienia do SIWZ składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby niniejszego postępowania winien złożyć dokumenty zgodnie z informacją o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania, o których mowa w ust. 7 niniejszej SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach