Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.: Przebudowa kładki nad ul. Głęboką w Puławach.

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
  ul. Skowieszyńska 51
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  REGON: 7162469877
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.: Przebudowa kładki nad ul. Głęboką w Puławach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kładki nad ul. Głęboką w Puławach, obejmujące:- wykonanie ekspertyzy technicznej i na jej podstawie dobranie sposobu oraz zakresu przebudowy,- wymianę nawierzchni obiektu na nową,- renowację lub wymianę barierek,- wykonanie odwodnienia obiektu,- wykonanie zabezpieczenia elementów betonowych,- urządzenie zieleni w rejonie dojść do obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach