Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ulicy Chmielnej w miejscowości Kalinówka

GMINA GŁUSK ogłasza przetarg

 • Adres: 20-388 Dominów, ul. Rynek 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48817518760 , fax. +48817518650
 • Data zamieszczenia: 2022-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA GŁUSK
  ul. Rynek 1
  20-388 Dominów, woj. lubelskie
  tel. +48817518760, fax. +48817518650
  REGON: 431019980
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ulicy Chmielnej w miejscowości Kalinówka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ulicy Chmielnej w miejscowości Kalinówka, gm. Głusk oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji. 2. Szczegółowy opis zamówienia.1) Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ulicy Chmielnej w miejscowości Kalinówka zgodnie z załącznikiem graficznym. Zakres pokazany na załączniku graficznym obejmuje ul. Chmielną na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Piaseckiej (drogi serwisowej) oraz wszystkie drogi boczne takie jak ul. Sezamkowa, Perłowa, Orzechowa, Orkiszowa, Herbaciana, Biała Droga, Kameliowa, Dwa Dęby, Szmaragdowa, Ku Słońcu, Oliwkowa, Laurowa, Wiosenna, Rumiankowa, Modrzewiowa do posesji nr 300 i 298. Punkty włączenia do projektowanej obecnie sieci ks w ul. Biała Droga w okolicy skrzyżowania z ul. Sosnową, Modrzewiowa w okolicy posesji nr 52, Klonowa w okolicy dz. 299/5 i 309/15. Szczegółowe informacje w zakresie punktów i sposobu włączenia powinny być skonsultowane z Zamawiającym na etapie prac projektowych. 2) Główne odcinki – kolektory i odcinki przyłączeniowe kanalizacji przewiduje się jako system grawitacyjny, jednak z uwagi na ukształtowanie terenu należy przewidzieć, tłocznie ścieków z przewodami tłocznymi. Odcinki przyłączeniowe - przykanaliki powinny być zaprojektowane w postaci odgałęzienia od sieci i zakończone studzienką rewizyjną na działce usytuowanej w sposób umożliwiający przełączenie istniejącej instalacji wewnętrznej budynku do projektowanej sieci kanalizacji. Zaprojektowana na działce studzienka kończąca sieć ks powinna być usytuowana jak najbliżej instalacji kanalizacyjnej budynku.3) Całość zadania projektowego ma na celu odebranie ścieków od wszystkich możliwych do podłączenia działek z uwzględnieniem perspektywicznej rozbudowy sieci kanalizacji.4) Zakres jest kontynuacją obecnie projektowanego sytemu kanalizacji w miejscowości Kalinówka, uwzględnionego częściowo w koncepcji z 2012 r. stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ.5) Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować w systemie grawitacyjnym, w uzasadnionych przypadkach z zastosowaniem systemu tłocznego, uwzględniając możliwość podłączenia wszystkich nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych będących terenami budowlanymi przyległymi do projektowanej sieci kanalizacji na terenie w/w miejscowości. Na działkach niezabudowanych sieć kanalizacyjna powinna być zakończona „zaślepioną” rurą kończącą się na granicy pasa drogowego. 6) Trasę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, a w uzasadnionych przypadkach po działkach prywatnych uzgadniając przebieg ks na bieżąco z Zamawiającym. Projekty tłoczni należy wykonać kompleksowo tzn. z uwzględnieniem przyłączy wodociągowych, energetycznych, systemu monitorowania pracy tłoczni oraz zagospodarowania terenu (m.in. dojazd, zjazd z drogi głównej, ogrodzenie, oświetlenie z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii).7) Zamawiający posiada opracowaną w roku 2012 koncepcję rozbudowy kanalizacji sanitarnej (załącznik nr 10 do SWZ), która może posłużyć jako materiał pomocniczy i poglądowy z uwagi na ciągłą i intensywną rozbudowę miejscowości Kalinówka. 8) Zaprojektowana kanalizacja musi umożliwić dalszą jej rozbudowę w miejscowościach Kalinówka i Kazimierzówka uwzględniając obszar objęty w/w koncepcją.3. Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności: 1) uzyskanie map do celów projektowych i ich ewentualną aktualizację (Wykonawca zobowiązany jest opracować mapę z naniesieniem granic pasów drogowych – linii rozgraniczających i o ile będzie to konieczne linii zabudowy innych działek ewidencyjnych objętych zamierzeniem inwestycyjnym – dokładając należytej staranności);2) Zamawiający dopuszcza wykonanie wstępnego etapu koncepcyjnych prac projektowych na mapach zasadniczych łącznie z uzyskaniem niezbędnych zgód właścicieli nieruchomości; wrysowana wstępna trasa z mapy zasadniczej po uzgodnieniu z Zamawiającym powinna być przeniesiona na mapy do celów projektowych; 3) wykonanie badań geologicznych w celu ustalenia warunków geotechnicznych dla posadowienia projektowanej sieci ks; 4) konsultowanie z Zamawiającym na bieżąco przebiegu trasy projektowanej sieci oraz istotnych rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych, mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji (np. ilość odcinków tłocznych i tłoczni ścieków);5) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich dokumentów tj. warunków technicznych, uzgodnień, decyzji i pozwoleń (np. operatu i pozwolenia wodno-prawnego, jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są wymagane), niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji technicznej w celu zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Lublinie; uwaga: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalinówka została wydana przez Wójta Gminy Głusk w dniu 05.05.2022r.6) wykonanie inwentaryzacji drzew do wycinki, jeżeli zaistnieje taka potrzeba;7) uzyskanie i dostarczenie Zamawiającemu pisemnych zgód wszystkich właścicieli nieruchomości, na których będzie realizowana inwestycja, na prowadzenie robót oraz umieszczenie w gruncie wybudowanego uzbrojenia (wzór oświadczenia-zgody ustalony przez Zamawiającego) wraz z podpisanym załącznikiem graficznym, przedstawiającym posadowienie infrastruktury kanalizacyjnej - lub sprzeciw właściciela również w formie pisemnego oświadczenia z załącznikiem graficznym;8) sporządzenie wykazu nieruchomości biorących udział w procesie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z danymi adresowymi ich właścicieli/współwłaścicieli, dołączając pisemne zgody - j.w. (załącznik do wniosku zgłoszenia robót);9) opracowanie projektów branżowych przebudowy lub usunięcia/zabezpieczenia kolizji z występującymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej - jeżeli wystąpi taka konieczność;10) opracowanie projektów odtworzenia i odbudowy nawierzchni dróg; Należy przewidzieć odtworzenia aktualnie istniejących parametrów dróg - dla dróg z nawierzchnią bitumiczną należy przewidzieć odtworzenie takiej nawierzchni, na drogach w standardzie tłuczniowym należy przewidzieć taki standard (parametry odbudowy dróg i chodników należy uzgodnić z Zamawiającym);11) wykonanie dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminach wskazanych przez Zamawiającego, m.in. przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia ;12) w celu monitorowania postępu prac osoba uczestnicząca w wykonaniu zamówienia wskazana w załączniku nr 7 do SWZ zobowiązana będzie do udziału w naradach roboczych (pod rygorem kary finansowej) na wezwanie Zamawiającego nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach także na etapie wykonawstwa sieci kanalizacyjnej na wezwanie Zamawiającego.4. Wykonawca przy realizacji zamówienia uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim, w tym również koszty towarzyszące, w szczególności: koszty ubezpieczenia, uzgodnień czy dojazdów. Wykonawca w cenie oferty ma przewidzieć wszystkie niezbędne koszty do pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniana z Zamawiającym szczegółów opracowywanej dokumentacji i uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego na etapie prac projektowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach