Przetargi.pl
Dowożenie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Łopiennik Górny w roku szkolnym 2022/2023

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łopienniku Nadrzecznym ogłasza przetarg

 • Adres: 22-351 Łopiennik, brak
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 577 31 83
 • Data zamieszczenia: 2022-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łopienniku Nadrzecznym
  brak
  22-351 Łopiennik, woj. lubelskie
  tel. 82 577 31 83
  REGON: 110200248
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lopiennikgorny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Łopiennik Górny w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych polegających na dowozie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Łopiennik Górny w okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 23 czerwca 2023 r. autobusami osobowymi, przystosowanymi do przewozu uczniów na trasach wymienionych poniżej.3.2. Pod pojęciem dowożenie Zamawiający rozumie dowóz uczniów z miejsca zamieszkania (z przystanku zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania) do szkół i odwóz ze szkół do miejsca zamieszkania (przystanku zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania) wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wsiadania i wysiadania oraz przejazdu uczniów pojazdem w ramach komunikacji regularnej dostępnej dla ogółu pasażerów. Trasy powinny być realizowane na zasadzie komunikacji publicznej, ogólnodostępnej z pierwszeństwem przejazdu wskazanym w niniejszym postępowaniu uczniów. 3.3. Wykonawca ma obowiązek zapewnić opiekunów w poszczególnych pojazdach na trasach przejazdu. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania lub wysiadania z pojazdu oraz w trakcie przejazdu. Zadaniem opiekuna będzie sprawowanie nadzoru nad przewożonymi dziećmi, w trakcie wsiadania i wysiadania oraz przejazdu pojazdem, informowanie o nieprawidłowościach w przewozach i współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy. Opiekun powinien posiadać identyfikator lub odzież z napisem OPIEKUN.3.4. Dowożenie obejmuje wszystkie dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2022/2023 za wyjątkiem okresów zawieszenia zajęć szkolnych w szkołach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.3.5. Przewozy muszą odbywać się w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.).3.6. Zamówienie obejmuje dowóz uczniów z miejsca zamieszkania z terenu Gminy Łopiennik Górny do Szkoły Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym i Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym oraz odwóz ze szkół do miejsca zamieszkania.3.7. Liczbę i przebieg tras Wykonawca ustala z Zamawiającym, tak by godzina odjazdu z poszczególnych miejscowości zaczynających kurs była nie wcześniejsza niż o godz. 7.00. Czas przyjazdu do szkół nie później niż 7.55.3.8. Odwozy będą się rozpoczynały według poniższych zasad:1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym: jeden odwóz dziennie o godz. 14.10, natomiast w dni, w których zajęcia realizowane są dłużej dwa odwozy dziennie, czyli o godz. 13.15 i 15.00.2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym: jeden odwóz dziennie o godz. 14.10, w dni w których zajęcia realizowane są dłużej odwóz o godz. 15.00.3.9. W czasie dowożenia przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia miejsc siedzących dla dowożonych uczniów zgodnie z ilością sprzedanych biletów miesięcznych.3.10. Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z poźn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z poźn. zm.). 3.11. W przypadku awarii pojazdu wykonującego usługę będącą przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek podstawienia w jak najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 60 minut od wystąpienia awarii, pojazdu zastępczego o takim samym standardzie celem wykonania przewozu.3.12. Niniejszy przedmiot zamówienia został podzielony na następujące trasy:1) Autobus nr 1: liczba miejsc do 43, obsługujący trasy:- Trasa nr 1: Majdan Krzywski – Gliniska - Krzywe – Olszanka – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym,- Trasa nr 2: Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym – Łopiennik Dolny Kolonia (dojazd drogą krajową) – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym.2) Autobus nr 2: liczba miejsc do 43, obsługujący trasy:- Trasa nr 3: Nowiny – Kolonia Krzywe - Łopiennik Górny – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym.- Trasa nr 4: Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym – Łopiennik Dolny Kolonia (trasa za kościołem) – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym.3) Autobus nr 3: liczba miejsc do 43, obsługujący trasy:- Trasa nr 5: Łopiennik Podleśny – Borowica – Dobryniów - Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym – Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym. 3.13. Szacowany dzienny przewóz uczniów wynosi 128 uczniów w okresie od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r. Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia o ± 5%. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczniów w trakcie roku szkolnego z zastrzeżeniem, że cena biletu pozostaje bez zmian przez cały okres trwania umowy (cena jednostkowa zamawianych w ramach prawa opcji biletów będzie identyczna jak cena brutto jednego biletu miesięcznego przewidziana w zamówieniu podstawowym).3.14. Usługa będzie rozliczana na podstawie wystawianych biletów miesięcznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące w szczególności:5.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający odstępuje od wyznaczenia szczegółowego warunku w tym zakresie.5.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający na potwierdzenie tego warunku wymaga, aby wykonawca posiadał aktualne uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego osób (licencje, zezwolenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym).5.1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający odstępuje od wyznaczenia szczegółowego warunku w tym zakresie.5.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej;Zamawiający odstępuje od wyznaczenia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach