Przetargi.pl
„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Wojsławice i Korczew”

Gmina Zduńska Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Zielona
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 234 129 , fax. 438 232 750
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zduńska Wola
  ul. Zielona 30
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 438 234 129, fax. 438 232 750
  REGON: 73093444700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazdunskawola.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Wojsławice i Korczew”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Wojsławice i Korczew gm. Zduńska Wola ze zrzutem ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tymienice, a następnie do Miejskiej Oczyszczalni ścieków w Tymienicach (miejsce włączenia będzie wskazane w warunkach technicznych wydanych przez MPWiK w Zduńskiej Woli). Projekt winien obejmować oprócz odcinków nowobudowanych przejęcie ścieków zebranych w istniejącą sieć kanalizacyjną w Wojsławicach, tak aby docelowo dotychczasowy odbiornik – oczyszczalnia ścieków w Wojsławicach mógł być wyłączony z funkcjonowania. Oczyszczalnia w Wojsławicach obecnie odbiera ścieki z 91 gospodarstw domowych oraz 3 obiektów niemieszkalnych tj: OSP, Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz szkoły podstawowej. Pozostały teren nie jest wyposażony w kanalizację, budynki mieszkalne są wyposażone w zbiorniki bezodpływowe (większość) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ze względu na ukształtowanie terenu sieć będzie musiała być zaprojektowana w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym. Kanał tam gdzie jest to możliwe winien być prowadzony w pasie dróg, każdorazowo należy uzyskać pisemną zgodę od właścicieli nieruchomości na dysponowanie terenem. Zakres rzeczowy zamówienia: a) opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego - w 5 egz., uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami map, decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii, badań i sprawdzeń dokumentacji projektowych potrzebnych do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. b) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. c) mapa do celów projektowych; d) opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót – po 1 egz. oraz 1 kpl. wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF; e) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – po 1 egz. oraz 1 kpl. wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF; f) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – w 1 egz. oraz 1 kpl w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, g) uzgodnienie z Zamawiającym rozwiązań technicznych sieci wodociągowej , h) opracowania powinny być zgodne z obowiązującym prawem krajowym i unijnym, i) przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (w miarę potrzeb); j) opracowana dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami, będzie służyła do opisania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Na Wykonawcy spoczywa więc obowiązek sporządzenia tej dokumentacji zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. że przedmiot zamówienia winien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, lecz bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń – wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a w związku z tym muszą być sprecyzowane parametry, po spełnieniu których produkt zostanie uznany za równoważny. k) zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca . 3.2. Wymagania formalne i prawne dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Dokumentacja budowlano-wykonawcza musi być opracowana w sposób zgodny z: a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2018 poz. 1202 z późn. zmianami); b) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072 z 2004 r.) d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389 ze zm.) e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z póź. zm.) g) ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z dnia 10 maja 2003 r. z późn. zm) h) Wytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegółowych i Polskich Normach oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczno-budowlanej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach