Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowych w Gminie Lubochnia

Gmina Lubochnia ogłasza przetarg

 • Adres: 97-217 Lubochnia, ul. Tomaszowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 103 510 , fax. 447 103 022
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubochnia
  ul. Tomaszowska 9
  97-217 Lubochnia, woj. łódzkie
  tel. 447 103 510, fax. 447 103 022
  REGON: 59064814900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubochnia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowych w Gminie Lubochnia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Budowa sieci wodociągowych w Gminie Lubochnia 2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na trzy części jak poniżej: Część I Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brenica (Eleonorów) Zakres robót obejmuje: - roboty ziemne i drogowe (roboty pomiarowe, roboty ziemne, umocnienia ścian, podłoża pod kanały, zasypanie wykopów), - wykonanie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm z rur PE100RC SDR11 PN16 o długości 128,38 m; - wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE100 SDR17 PN10, średnica 40 mm - 5 szt. o łącznej długości 34,5 m; - studzienki wodomierzowe wraz z uzbrojeniem (wodomierz, zawory) – 5 kpl. - hydrant pożarowy nadziemny o średnicy 80 mm - 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - przedmiar robót, - projekt budowlany (część tekstowa i graficzna) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Część II Budowa wodociągu w m. Luboszewy Zakres robót obejmuje: - roboty ziemne (roboty pomiarowe, wykopy, umocnienie ścian wykopów, podłoża pod kanały, przewierty, zasypanie wykopów, plantowanie terenu), - wykonanie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm z rur PE DN 110 PN10 o długości 1071,70 m, - wykonanie hydrantów pożarowych nadziemnych o średnicy 80 mm - 9 kpl., - wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE HD SDR 17, średnica 40 mm – 80 szt. o łącznej długości 483,20 m, - studzienki wodomierzowe wraz z uzbrojeniem (wodomierz, zawory) – 4 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - przedmiar robót, - projekt budowlany (część tekstowa i graficzna) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Część III Budowa wodociągu w miejscowości Luboszewy (etap III) Zakres robót obejmuje: -wykonanie sieci wodociągowej o średnicy 90 mm z rur PCV-U PN10 o długości 203 m na odcinku od wykonanego w etapie II hydrantu HP3 (po zmianie jego lokalizacji) do punktu w7, - wykonanie hydrantu pożarowego nadziemnego HP2 o średnicy 80 mm w lokalizacji 150 m od hydrantu HP3 - 1 kpl., Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ b)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeżeli występują). c)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. d) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach