Przetargi.pl
Modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Szkole Podstawowej w m. Błonie gm. Łęczyca

Gmina Łęczyca ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca, ul. Konopnickiej
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (024) 3882117 , fax. (024) 3883765
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łęczyca
  ul. Konopnickiej 14
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. (024) 3882117, fax. (024) 3883765
  REGON: 61101576700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaleczyca.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Szkole Podstawowej w m. Błonie gm. Łęczyca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Szkole Podstawowej w m. Błonie gm. Łęczyca. Zakres robót obejmuje: - wymiana wewnętrznej linii zasilającej od linii napowietrznej do RG budynku - roboty rozbiórkowe i demontażowe istniejącej instalacji - montaż rozdzielni - montaż przewodów - montaż opraw oświetleniowych - pomiary ochronne - montaż instalacji alarmowej, monitoringu i domofonowej - roboty tynkarsko-malarskie w miejscu prowadzonych instalacji - wymagane prawem dokumenty powykonawcze oraz odbiory Szczegółowy opis zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w w/w zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach