Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Akacjowej w miejscowości Kiełczów, gmina Długołęka, wraz z oświetleniem, chodnikami (w części ulicy), kanalizacją deszczową

Gmina Długołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 55-095 Mirków, Długołęka, ul. Robotnicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 323 02 03, , fax. 71 323 02 04
 • Data zamieszczenia: 2020-09-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Długołęka
  Długołęka, ul. Robotnicza 12
  55-095 Mirków, woj. dolnośląskie
  tel. 71 323 02 03, , fax. 71 323 02 04
  REGON: 93193501700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://dlugoleka.bip.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Akacjowej w miejscowości Kiełczów, gmina Długołęka, wraz z oświetleniem, chodnikami (w części ulicy), kanalizacją deszczową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Akacjowej w m. Kiełczów, gm. Długołęka, położonej na działkach nr ew. 473/1, 472, 116/7, 116/11, 615,2, 615/3, 615/5, 467, 470/3, 470/2, 471/1, 470/1, 471/4, 187/9, 182/13, 178/1, 174/5, 178/24, 209/9, 469/2, 469/3, 207/23, 517, 117/7, 529/39, 529/40529/41, 120/7, 464/2, 173/8, 173/1, 172/2, 514, 173/7, 172/3, 513, 171/12, 171/7, 171/16, 470/4, obręb Kiełczów, gm. Długołęka, wraz z oświetleniem, chodnikami (w części ulicy) kanalizacją deszczową – odwodnienie drogi według następujących wytycznych, określonych szczegółowo w „Koncepcji w zakresie przebudowy ulicy Akacjowej w Kiełczowie na terenie gminy Długołęka”, z lutego 2020r.: a) Konstrukcja jezdni wraz z sięgaczami wykonana z kostki betonowej szarej, b) Szerokość jezdni 4,0 - 5,0 w zależności od odcinka, c) Chodniki wykonane z kostki betonowej szarej, d) Chodniki jednostronne (w miejscach, gdzie przewidziano) o szerokości 2,00 m, e) Zarurowanie odcinka rowu, na potrzeby wykonania chodnika, f) Zaprojektowanie odwodnienia powierzchni drogi i chodników, na całej długości wraz z sięgaczami, g) Zaprojektowanie usunięcia kolizji występujących z projektowanym odcinkiem ul. Akacjowej wraz z sięgaczami, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w „Koncepcji w zakresie przebudowy ulicy Akacjowej w Kiełczowie na terenie gminy Długołęka” oraz w Projekcie umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ). 3. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: Urząd Gminy Długołęka, Długołęka, ul. Robotnicza 12, gmina Długołęka 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71.32.00.00-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 5. Postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi: Wykonawca na wykonanie dzieła będącego przedmiotem zamówienia udziela gwarancji (wymagane minimum 48 miesięcy) liczonej od daty końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego (o którym mowa w §6 ust. 2 projektu umowy), Za oświadczenie gwarancyjne Strony uznają podpisaną przez obie strony umowę, której projekt stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę określone zostały odpowiednio w §2 ust. 12 – 19 Projektu umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.) 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one załączone do oferty w oryginale, bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w tzw. „koszulce”, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy tj.: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, Oddział w Długołęce Nr rachunku: 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 tytułem: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY UL. AKACJOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KIEŁCZÓW, GM. DŁUGOŁĘKA, WRAZ Z OŚWIETLENIEM, CHODZNIKAMI (W CZĘŚCI ULICY), KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ” tak aby na dzień i godzinę wyznaczoną na składanie ofert, znajdowało się na rachunku bankowym Zamawiającego. Dowód, potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu, zaleca się załączyć do oferty. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Utratę wadium określa art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Treść oferty stanowi wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 3. Wraz z ofertą muszą być złożone: 1) oświadczenie wymagane postanowieniami Rozdz. VI ust. 1 SIWZ (Załącznik nr 2 do SIWZ), 2) zobowiązanie wymagane postanowieniami Rozdz. VII ust. 2 SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów (Załącznik nr 3 do SIWZ), 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. – jeżeli dotyczy; (art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego), 4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą: pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie, winno być złożone wraz z ofertą) lub inne dokumenty chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014r, poz. 1114 oraz z 2016r, poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 5) dowód wniesienia wadium (sposób i zasady wniesienia wadium określone zostały w Rozdz. XIII SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach