Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Skweru Rybaka w Łebie

Gmina Miejska Łeba ogłasza przetarg

 • Adres: 84-360 Łeba, ul. Kościuszki 90
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8661510 , fax. 59 8661337
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Łeba
  ul. Kościuszki 90 90
  84-360 Łeba, woj. pomorskie
  tel. 59 8661510, fax. 59 8661337
  REGON: 77097974300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lebabip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Skweru Rybaka w Łebie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Skweru Rybaka w Łebie, tj. w rejonie działek nr 332/5, 332/6, 332/7, 332/8, 332/9, 332/10, 332/12, 332/13, 332/14 obr. 2 Łeba. W skład dokumentacji projektowej (w ramach wynagrodzenia) wchodzą następujące elementy: koncepcja projektu budowlanego (wraz z wizualizacją), projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy (w układzie kalkulacji uproszczonej), pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bipleba.nv.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach