Przetargi.pl
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu oraz przebudowę terenu przy CH „Danusia” w Polkowicach”

Gmina Polkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76/847-41-26, , fax. 076 72 46 780
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Polkowice
  Rynek 1
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76/847-41-26, , fax. 076 72 46 780
  REGON: 390647618
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.polkowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu oraz przebudowę terenu przy CH „Danusia” w Polkowicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego (wraz z opracowaniami towarzyszącymi) obejmujących przebudowę terenu wokół pawilonów handlowych przy ul. K. B. Kominka w Polkowicach, znajdujących się w obrębie ulic: K. B. Kominka, Lipowej oraz Sztygarskiej. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić takie elementy jak: a) parkingi (o maksymalnej ilości miejsc parkingowych), chodniki (ciągi piesze) i ścieżkę rowerową, stanowiące spójny układ funkcjonalny, b) oświetlenie terenu miejsc parkingowych oraz terenu, c) wyznaczenia i aranżacji poszczególnych stref aktywności, w tym terenów zielonych i wypoczynkowych wraz z nasadzeniem drzew, wyposażeniem w małą architekturę i, w miarę technicznych możliwości wykonania na terenie opracowania, fontannę, d) zaprojektowanie odwodnienia miejsc parkingowych i terenu, e) istniejące urządzenia infrastruktury technicznej w obrębie opracowania - w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek kolizji należy uwzględnić zaprojektowanie jej usunięcia zgodnie z warunkami uzyskanymi od właścicieli/zarządców sieci lub innych elementów, f) uwzględnienie ujemnych wpływów eksploatacji górniczej wraz z uwzględnieniem w projekcie wykonania niezbędnych zabezpieczeń, - zgodnie z wymogami Zamawiającego i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. Lokalizacja obszaru objętego przebudową została wskazana na planie sytuacyjnym, stanowiącym załącznik do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. 2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika. 3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w art. 22a ustawy Pzp. 4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach