Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Droga powiatowa Nr 1617R Kańczuga-Jarosław w m. Maleniska

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
  ul. Jana Pawła II 17
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.jaroslaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Droga powiatowa Nr 1617R Kańczuga-Jarosław w m. Maleniska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: " Droga powiatowa Nr 1617R Kańczuga-Jarosław w m. Maleniska " 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie : 1) zaprojektowanie urządzeń wodnych zapobiegających szkodom na działkach o numerze ewidencyjnym : 1060/5 i 1060/3, 2) sposób zabezpieczenia uzgodnić z Wodami Polskimi Oddział Przemyśl 3. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zmawiającemu: 1) opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac projektowych) - 2 egz. 2) Projekt budowlany- w 5 egz.( dla każdej branży) (wraz z materiałami niezbędnymi do zgłoszenia robót ( lub pozwolenia na budowę w zależności od potrzeb wynikających z projektu wraz z uzgodnieniami) oraz mapę do celów projektowych. 3) Projekt wykonawczy -w 5 egz. dla każdej branży, w tym: a) cześć opisowo-obliczeniową, b) część rysunkowa, c) przedmiary robót - w 2 egz. d) ) kosztorys inwestorski - w 2 egz. e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w 2 egz. f) opracowania projektu stałej i czasowej organizacji ruchu (wraz z niezbędnymi urządzeniami BRD ), zatwierdzony przez Starostę Jarosławskiego- w 2 egz. 4. Uzgodnienia i opinie. Wykonawca w ramach podjętych działań, winien: 1) przygotować niezbędne materiały do wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i opinie, 2) uzyskać wszystkie, aktualne branżowe warunki techniczne od właścicieli lub zarządców urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją drogową, 3) przedłożyć ww. warunki Zamawiającemu do akceptacji, 4) przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania ustalone i uściślone zakresy kolizji urządzeń obcych z inwestycją drogową na podstawie szczegółowych warunków technicznych, 5) uzyskać wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do opracowania projektu budowlanego, 6) uzyskania akceptacji przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania właściwej ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami; 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ( jeżeli będzie wymagana). Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy: 1) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2) opracowanie i przygotowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku nałożenia przez właściwy organ takiego obowiązku); 6. Pozwolenie wodno-prawne ( jeżeli będzie wymagane). Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy: 1) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych załączników do wniosku o wydanie pozwolenia wodno- prawnego wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 7. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy: 1) skompletowanie wszystkich wymaganych obowiązującymi przepisami załączników do wniosku o ZRID; 2) współpraca z Zamawiającym w zakresie przygotowania materiałów informacyjnych i doradztwa -1- merytorycznego oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania na etapie uzyskania decyzji ZRID; 3) wspieranie Zamawiającego w działaniach związanych z uzyskaniem wymaganych opinii wraz z przygotowaniem stosownych załączników do uzyskania tych opinii; 4) wspieranie Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania decyzji ZRID. 5) wykonanie podziału działek oraz wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych granic pasa drogowego powstałych w wyniku podziałów zgodnie z prawomocną decyzją ZRID. 8. Nadzór autorski Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie lub pisemnie na 7 dni przed wymaganym spotkaniem. Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego obejmować będą w szczególności: 1) Nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót budowlanych z dokumentacją projektową, 2) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową, 3) Wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych, dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań technicznych poprzez dodatkowe informacje i opracowania oraz ewentualne uszczegóławianie dokumentacji projektowej, uzupełnianie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej, 4) Poprawianie błędnych rozwiązań projektowych w ramach przedmiotowej umowy , 5) Nanoszenie poprawek lub uzupełnień na wszystkich egzemplarzach projektu w ramach przedmiotowej umowy , 6) Uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 7) Przedstawianie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego, 8) W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolowanie parametrów tych materiałów i urządzeń, 9) Czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materialnych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, 10) Udział, na każde wezwanie Zamawiającego, w komisjach, naradach technicznych, odbiorach robót związanych z realizacją przedmiotowego projektu, 11) Udziału w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym robót budowlanych, po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o odbiorze, 12)Zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. 9. Wymogi formalno-prawne 1) Poszczególne elementy dokumentacji projektowej powinny być sprawdzone przez osobę posiadającą uprawnienia drogowe, 2 ) Oświadczenie projektanta i sprawdzającego, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że zostało sprawdzone (uwaga: dokumentacja projektowa ma spełniać wymogi określone w przepisach prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i innych, niezbędnych przy realizacji zamówienia, obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu ) 3) Projektant odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. Ujawnione wady Jednostka Projektująca zobowiązana jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione w każdym egzemplarzu projektu budowlanego i wykonawczego jak również w nośnikach czytelnych dla urządzeń elektronicznego przetwarzania danych w okresie 3 lat . 4)Ewentualne dodatkowe koszty budowy wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub wynikłe z braku odpowiednich pozycji przedmiaru pokrywa Projektant, 10.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawami i rozporządzeniami w szczególności: 1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) 3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.) 4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935 ze zm.) 5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 ze zm.) 6) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126. ze zm.) 7) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.) 8) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j, Dz.U. 2018 poz. 1202) 9) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1945 ze zm.) 10) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm.) 11)Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815) 10.2Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zmienią się ww. przepisy prawa – zamówienie winno być wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania Zamawiającemu pełnej, kompletnej dokumentacji. 10.3 Oprócz wersji papierowej dokumentacja projektowa musi być zapisana w formie elektronicznej ( edytowalnej) na nośniku CD/DVD ( w 1 egz), która winna być zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany). Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia, itp. Muszą być zapisać w formatach MS Word, AutoCAD i PDF, przedmiary i kosztorysy w programie kosztorysowym ( np. NORMA) oraz PDF. A części rysunkowe w formacie PDF i AutoCAD. 11. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz bieżącego informowania Zamawiającego o toku postępowania w pracach projektowych. Projekty budowlane i projekty wykonawcze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej a także ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych oraz w nawiązaniu do stanu istniejącego. Przy opracowywaniu dokumentacji należy uwzględnić nowelizacje przepisów prawa, jakie mogą nastąpić w trakcie realizacji zadania 2) reprezentacji Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w związku z wykonywaniem ww. dokumentacji projektowej, 3) uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, danych, informacji itp., niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej; w tym zgód właścicieli terenu na prowadzenie prac budowlanych 4) nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej dokumentacją projektową przy założeniu, iż maksymalna ilość pobytów w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy nie przekroczy 20, 5) Wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji, 6) wprowadzenia rozwiązań naprawczych lub zamiennych do błędów w dokumentacji projektowej ujawnionych i zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, z naniesieniem ich na projekcie i uzyskaniem nowych uzgodnień, zezwoleń i zmiany decyzji na realizację inwestycji (jeśli zmiany tego wymagają) w ramach otrzymanego wynagrodzenia, 7) przekazania w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy 1 egzemplarza uzgodnionego z Zamawiającym projektu wstępnego na mapach z naniesionymi granicami geodezyjnymi działek. Projekt wstępny jest opracowaniem poprzedzającym wykonanie projektu budowlanego. 11.1) W ramach projektu wstępnego należy między innymi: a) dołączyć plan zagospodarowania terenu wraz z projektowanym rozwiązaniem wykonanym na mapie z naniesionymi granicami geodezyjnymi działek; b) dołączyć przekroje poprzeczne charakterystyczne wykonane w miejscach wątpliwych, zróżnicowanych wysokościowo, a także w miejscach gdzie inwestycja usytuowana jest blisko granicy pasa drogowego; c) dołączyć przekroje typowe konstrukcyjne (przekroje powinny obejmować m.in. jezdnię chodnik, zjazdy, zatoki); d) przedstawić ideę (koncepcję) odwodnienia pasa drogowego wraz z terenami przyległymi z naniesieniem ewentualnego przebiegu kanalizacji deszczowej na mapie; e) przedstawić miejsca kolizji planowanej inwestycji z urządzeniami podziemnymi naziemnymi oraz innymi elementami mającymi wpływ na przebieg inwestycji; f) dołączyć mapę z inwentaryzacją zieleni kolidującej z inwestycją; g) dołączyć wypisy z rejestru gruntów oraz wskazać właścicieli od których konieczne będzie uzyskanie zgody na wejście w teren w ramach prowadzonej inwestycji; h) przedstawić Zamawiającemu harmonogram wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej. Zaopiniowany pozytywnie przez Zamawiającego Projekt wstępny stanowi podstawę do dalszego szczegółowego projektowania i przeprowadzania innych czynności mających na celu uzyskanie innych niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień itp. 12. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej. Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego będzie wykonywany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. W trakcie trwania procesu projektowego Zamawiający przewiduje następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej: 1) pierwsze spotkanie w siedzibie Zamawiającego po upływie 30 dni od dnia podpisania umowy, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych osób, którego głównymi celami są: a) prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji projektowej przed Zamawiającym (w tym omówienie zagadnień związanych z koordynacją dokumentacji projektowej), b) omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający, c) omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich, d) uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania; 2) spotkania robocze poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, oraz innych osób, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Spotkania robocze odbywają się z inicjatywy Wykonawcy, zainteresowanej strony lub Zamawiającego. 15. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu oraz w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu ćo zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych iub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach iub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Części 11 ust.2 pkt.1 Instrukcji dla Wykonawców: 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w Części 11 ust.4 pkt.1 Instrukcji dla Wykonawców, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Części 11 ust.4 pkt.1 Instrukcji dla Wykonawców, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne . 7. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania miejsca z którego Zamawiający może uzyskać ww. oświadczenia lub dokumenty o ile są aktualne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach