Przetargi.pl
Modernizacja drogi rolniczej do gruntów rolnych w miejscowości Chmiel

Gmina Lutowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 38-713 Lutowiska, Lutowiska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 461-00-13 , fax. 13 461-00-13
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lutowiska
  Lutowiska 14
  38-713 Lutowiska, woj. podkarpackie
  tel. 13 461-00-13, fax. 13 461-00-13
  REGON: 37044004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lutowiska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi rolniczej do gruntów rolnych w miejscowości Chmiel
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji drogi rolniczej do gruntów rolnych w miejscowości Chmiel, gmina Lutowiska, działka ew. nr 92, km 0+000 do 0+340. Długość modernizowanego odcinka – 340 m. Szerokość jezdni 2,5 - 3m. Rów przydrożny prawostronny 300 m. Konstrukcja jezdni: podbudowa – warstwa dolna tłucznia frakcji 31,5-63,0 mm - 25 cm; nawierzchnia – mieszanka frakcji 0-31,5 mm – 10 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach