Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych: ul. Daszyńskiego, Fornalskiej, Fredry i Czarnieckiego w Nisku

Gmina Nisko ogłasza przetarg

 • Adres: 37400 Nisko, Plac Wolności
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8415643, 15 8415638, , fax. 158 415 630
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nisko
  Plac Wolności 14
  37400 Nisko, woj. podkarpackie
  tel. 15 8415643, 15 8415638, , fax. 158 415 630
  REGON: 54413100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nisko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych: ul. Daszyńskiego, Fornalskiej, Fredry i Czarnieckiego w Nisku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych: ul. Daszyńskiego, Fornalskiej, Fredry i Czarnieckiego w Nisku”. 1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, opracowań prawnych oraz formalnych: a) Projektu Budowlanego (PB). b) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych oraz innych niezbędnych decyzji i uzgodnień, w zależności od zakresu koniecznych do wykonania robót oraz innych niezbędnych decyzji i uzgodnień. c) Projektu Wykonawczego (PW). d) Kosztorysów inwestorskich i Przedmiarów Robót. e) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). f) Opracowanie odpowiedzi na pytania i modyfikację opracowań projektowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót w oparciu o wykonaną dokumentację projektową g) Opracowanie i zatwierdzenie projektów stałej organizacji ruchu na przedmiotowe drogi (jeśli następuje zmiana lub konieczność wprowadzenia organizacji ruchu), h) Opracowanie koncepcji rozwiązań dla przedmiotowego zadania w zakresie rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych z odwodnieniem i konstrukcyjnych. i) Jeżeli będzie to konieczne to także uzyskania uzgodnień z zarządcami dróg wyższych kategorii, z właścicielami przyległych działek pozyskanie operatów wodno-prawnych, uzyskanie warunków przebudowy sieci itp.) j) Występujące kolizje projektowanej drogi z urządzeniami infrastruktury technicznej należy rozwiązać przez zaprojektowanie niezbędnych przekładek infrastruktury w uzgodnieniu z zarządcami sieci. k) Modyfikacja opracowań projektowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte Dokumentacją oraz na etapie wykonywania robót budowlanych. l) Pełnienie nadzoru autorskiego. 3.2 Do wymagań ogólnych dla projektowanych obiektów należy przyjąć: 1) Klasa techniczna – L 2) Kategoria ruchu – KR 1 3) Liczba pasów ruchu – bez zmian 4) Szerokość dróg i chodników – bez zmian 5) Przybliżona łączna długość projektowanych dróg – 840m 6) Skrzyżowanie z drogą wojewódzką DW872 7) Skrzyżowania z drogą powiatową DP1052R w dwóch miejscach 8) Rozwiązanie problemu odwodnienia i zaprojektowanie systemu odwodnienia w/w dróg i chodników (w stanie obecnym brak jest jakiegokolwiek odwodnienia) 9) Drogi nie są zlokalizowane na terenie zalewowym 10) W miarę możliwości dążyć należy do zaprojektowania remontu przedmiotowych dróg przez wykonanie nakładki z betonu asfaltowego, wymianę wszystkich elementów brukarskich i towarzyszących na nowe (jeżeli warunki lokalne nie wymagają zastosowania innej technologii). Przy ul. Fornalskiej, Czarnieckiego i Daszyńskiego (odcinek od ul. Czarnieckiego do ul. Fornalskiej) zaprojektować należy również chodnik przyległy do krawędzi jezdni. Chodnik przy ul. Fornalskiej zaprojektować należy do przejścia dla pieszych na drodze powiatowej DP1052R (przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Tysiąclecia w Nisku.) W zakres dokumentacji wchodzić będzie również zakres robót na skrzyżowaniach z drogami wyższej kategorii i uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń u Zarządów w/w Dróg. 11) Przewidzieć należy wykonanie zjazdów z kostki brukowej do wszystkich przyległych posesji. 3.3 Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: 1) Specyfikacji Technicznej na opracowanie dokumentacji projektowej - stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Proponowany przebieg trasy projektowanych dróg przedstawiony został w Załączniku nr 2 do SIWZ. 3.4 Opracowana dokumentacja winna: 1) być wykonana zgodnie z zakresem przedmiotowym zadania, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności winna posiadać niezbędne uzgodnienia. 2) spełniać wszystkie wymagania niezbędne do wydania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych. 3) zostać wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 4) być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach. Ponadto zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia. 5) zostać sprawdzona i podpisana przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia w zakresie wykonania przedmiotu umowy. 6) być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, a w szczególności:  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.),  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz. U. z 2013, poz.1129). 3.5 Sposób wykonania Dokumentacji: 1) Kosztorys inwestorski powinien być sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz.1389) w układzie zgodnym z układem pozycji cen jednostkowych wynikających z opracowanych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 2) Przedmiary robót muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 3) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących norm. W każdej specyfikacji należy dokładnie określić roboty objęte daną specyfikacją. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Projektant opracuje na podstawie dokumentacji projektowej. Specyfikacja winna zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zakres i sposób jej opracowania określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1129). 4) W projektach wykonawczych Projektant ujmie wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót w tym przygotowawcze i tymczasowe. 5) Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot Umowy w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy; W szczególności Projektant obowiązany jest przestrzegać postanowień art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym: przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę jeżeli mogłoby to prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Projektant zobowiązany jest zawrzeć określenia precyzujące wymogi w kwestii równoważności, z jednoznacznym określeniem wymaganych parametrów materiału lub urządzenia, i wskazaniem najistotniejszych cech. 6) Dokumentacja posiadać będzie zaświadczenia o przynależności projektantów do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 7) Całą dokumentację należy wykonać w wersji papierowej w 6 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (pdf i edytowalnej – części opisowe w formacie .doc, części rysunkowe w .dwg, przedmiary i kosztorysy w .xls). 8) Koncepcja techniczna (uproszczona) – 1 egz. Opracowanie przedstawione na mapie zasadniczej w skali 1:500 Zamawiającemu przez Wykonawcę, w celu akceptacji proponowanych rozwiązań drogowych. 9) Projektant dostarczy Zamawiającemu dokumentację wraz z oświadczeniem o kompletności oraz zgodności z Umową, obowiązującymi przepisami i normami, stanowiącymi integralną część dokumentacji projektowej 10) Projektant sprawować będzie nadzór autorski w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., art. 20 ust. 1 pkt 4 ppkt a i ppkt b (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn.zm.), przy czym koszty sprawowania nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie oferty. Projektant zobowiązany jest sprawować nadzór autorski osobiście. Nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z postępu robót. 11) Wszelkie opłaty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w tym sprawowanie nadzoru autorskiego ponosi Projektant 3.6 Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez Projektanta lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), zgodnie z którym przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem:. Projektant/Projektanci z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w branży drogowej. 3.7 W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Projektanta lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia wskazane w ust.3.6 czynności, Projektant nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcą przedłoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie Projektanta i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje/wykonują osoba/osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Projektanta lub podwykonawcy. W przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanej kopii umowy o pracę dotyczących osób wykonujących wskazane w ust. 3.6 czynności w zakresie realizacji zamówienia lub innych dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. 3.8 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Projektanta/ podwykonawcy odnośnie spełniania przez Projektanta lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3.6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww wymogu i dokonywania ich oceny, w tym poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanej kopii umowy o pracę dotyczących osób wykonujących wskazane w ust. 3.6 czynności w zakresie realizacji zamówienia lub innych dodatkowych dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień. Projektant/ podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu żądane dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia – w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania tego wezwania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 zł. Słownie: (jeden tysiąc złotych 00/100) 8.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 09.08.2017 r. do godz. 11:30. 8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadsański Bank Spółdzielczy z siedzibą w Stalowej Woli 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 8.4 Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty. 8.5 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym 8.6 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 8.7 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8.8 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8.9 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ---1--- Wypełniony formularz oferty– Załącznik nr 3 do SIWZ ---2--- Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. ---3--- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia niezbędnych zasobów na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego odnośnie zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej - jeżeli dotyczy. ---4--- Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach