Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWIENIOWYCH

Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37100 Łańcut, ul. Paderewskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 240 231, , fax. 172 252 302
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o.
  ul. Paderewskiego 5
  37100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 172 240 231, , fax. 172 252 302
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cm-lancut.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWIENIOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment został szczegółowo opisany w załącznikach Nr 2, tj. w załączniku od numeru 2. do numeru 2.3, czyli w formularzach asortymentowo – cenowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 pakiety (zadań): PAKIET NR 1 – PRODUKTY ŻYWIENIOWE I PRZYRZĄDY WRAZ Z BEZPLATNYM UŻYCZENIEM POMP ŻYWIENIOWYCH – Załącznik Nr 2, PAKIET NR 2 – PRODUKTY ŻYWIENIOWE I SMOCZKI – Załącznik Nr 2.1, PAKIET NR 3 – PRODUKTY ŻYWIENIOWE – Załącznik Nr 2.2, PAKIET NR 4 – PRODUKTY ŻYWIENIOWE I PRZYRZĄDY – Załącznik Nr 2.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych na poszczególne pakiety (zadania). W poszczególnym pakiecie, czyli w każdym formularzu asortymentowo – cenowym muszą być uwzględnione wszystkie pozycje. Brak jakiejkolwiek pozycji asortymentowej w danym Załączniku Nr 2 w spowoduje odrzucenie danej oferty przetargowej. Szacowana wartość zamówienia 229 527,57 PLN.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. koncesje, zezwolenie lub licencje – zezwolenia na obrót produktami leczniczymi (odpowiedni dokument) w postaci: ważnej koncesji lub zezwolenia w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, jeżeli Wykonawca prowadzi hurtownię farmaceutyczną, ważnego zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą, ważnego zezwolenia na prowadzenie składu konsygnacyjnego, jeżeli Wykonawca prowadzi skład konsygnacyjny, lub Zgodnie z treścią art. 22b ust 1 PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający oferty na produkty lecznicze byli wpisani do jednego do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE lub w załączniku VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76, z późn. zm.), lub aby spełniali inne wymogi określone w tych załącznikach. (jeżeli dotyczy)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz innych wymaganych dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą: 1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY – Załącznik Nr 1 do oferty. 2. Wypełnione formularze asortymentowo – cenowe – Załączniki Nr 2÷2.3 do oferty. Do oferty przetargowej należy dołączyć tylko te formularze asortymentowo – cenowe, na które Wykonawca składa ofertę. Zaoferowane produkty muszą spełniać wymagania określone w formularzach asortymentowo – cenowych. 3. Oświadczenia w formie oryginału o posiadaniu aktualnych dokumentów do obrotu i używania produktów leczniczych, produktów żywieniowych oraz posiadaniu kart charakterystyki produktów leczniczych/ulotkę produktu oraz posiadaniu koncesji lub zezwolenia lub licencji na obrót produktami leczniczymi wraz z oświadczeniem, że po podpisaniu umowy na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć odpowiednie dokumenty – Załącznik Nr 6 do oferty. Wzór oświadczenia zawarty jest w niniejszej Specyfikacji. 4. Pełnomocnictwa do podpisania oferty oraz składania wyjaśnień jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie „za zgodność z oryginałem”. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone – Załącznik Nr 8. 5. Wykazu części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom – – Załącznik Nr 9 do oferty (jeżeli dotyczy). Dokument ten Wykonawca zobowiązany jest sporządzić we własnym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach