Przetargi.pl
„Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysowej dla budowy przystani pasażerskich na rzece Odrze oraz zagospodarowania terenu”

Gmina Ścinawa ogłasza przetarg

 • Adres: 59-330 Ścinawa, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 7400225, 76 7400245 , fax. 76 7400201
 • Data zamieszczenia: 2022-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ścinawa
  Rynek 17
  59-330 Ścinawa, woj. dolnośląskie
  tel. 76 7400225, 76 7400245, fax. 76 7400201
  REGON: 39064756400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rzeczpospolitasamorzadna.pl/zamowienia/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysowej dla budowy przystani pasażerskich na rzece Odrze oraz zagospodarowania terenu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części i obejmuje opracowanie dokumentacji budowlano–wykonawczej i kosztorysowej na: a) Budowę przystani pasażerskiej na rzece Odra w Trestnie b) Budowę przystani pasażerskiej na rzece Odra w Lubiążu c) Budowę przystani pasażerskiej na rzece Odra w Dziewinie d) Budowę przystani pasażerskiej na rzece Odra w Ścinawie e) Budowę kapitanatu w Ścinawie wraz z zagospodarowaniem terenu f) Budowę drogi dojazdowej ul. Rybnej w Ścinawie 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Pozyskanie map do celów projektowych; b) Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; c) Przygotowanie wniosków o wydanie warunków technicznych na dostawę mediów: woda, energia elektryczna, zrzut ścieków; d) Wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jeśli będzie wymagany; e) Opracowanie instrukcji p.poż.; f) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu; g) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego z rozbiciem na elementy i branże; h) Sporządzenie przedmiaru robót z rozbiciem na elementy i branże; i) Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; j) Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej; k) Opracowanie dokumentacji hydrotechnicznej; l) Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót z rozbiciem na branże; m) Opracowanie Studium nawigacyjno – żeglugowego; n) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno-budowlany i projekty wykonawcze - we wszystkich branżach) po 6 szt każdej + 1 w wersji elektronicznej, obejmującej: − Operat wodnoprawny − Uzyskanie niezbędnych odstępstw − Inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę − Uzyskanie pozwolenia na budowę 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach