Przetargi.pl
Olej napędowy

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 28-200 Staszów, ul. 11 Listopada
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48158643241 , fax. +48158646876
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. 11 Listopada 78
  28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie
  tel. +48158643241, fax. +48158646876
  REGON: 00030239100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Olej napędowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy transportem Wykonawcy Oleju Napędowego (paliwa) w gatunkach: letnim, przejściowym, zimowym spełniającego w tym zakresie odpowiednie Polskie Normy. 2. Olej napędowy powinien spełniać wymagania jakościowe, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Parametry techniczne i chemiczne dostarczanych paliw nie mogą być gorsze niż określone w załącznikach do przywołanego wyżej rozporządzenia, przy czym dostarczane paliwo musi być zgodne w dniu dostawy z aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa w tym zakresie. 3. Paliwo będzie dostarczane przez Wykonawcę do zbiornika magazynującego paliwo (dystrybutora) Zamawiającego auto-cysternami samochodowymi spełniającymi wymagania określone w obowiązującej ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych, posiadającymi między innymi zalegalizowaną instalację pomiarową. 4. Przy każdej dostawie oleju napędowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć świadectwo jakości paliwa wydane przez producenta lub akredytowane laboratorium oraz dowód wydania paliwa. Świadectwo jakości paliwa musi potwierdzać spełnienie wszystkich parametrów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. 5. Zamawiający dysponuje zbiornikiem do przechowywania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego o pojemności 5 000 litr w ilości 1 szt. 6. Szacunkowa wielkość jednorazowego zamówienia oleju napędowego do zbiornika zamawiającego wynosić będzie ok. 5 000 litr – 1 raz w miesiącu, około 95 000 litr w skali 18 miesięcy (termin obowiązywania umowy). Ponadto Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do ok. dwukrotnego zatankowania agregatu prądotwórczego w okresie obowiązywania umowy, znajdującego się na terenie tej samej nieruchomości Zamawiającego. Każde tankowanie po ok. 500 litr tj. łącznie 1000 litr oleju napędowego do agregatu prądotwórczego. 7. Wykonawca ponosi ryzyko oraz wszelkie koszty transportu paliwa do miejsca realizacji zamówienia, jak również koszty ubezpieczenia przedmiotu dostawy oraz koszty przemieszczenia paliwa ze środka transportu do zbiornika (dystrybutora) Zamawiającego. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego łącznej wartości brutto umowy bez potrzeby sporządzania aneksu, co uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, wynikających z jego bieżącej działalności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Oznacza to, że ilości przedmiotu zamówienia podane w SIWZ stanowią wartości szacunkowe i mogą podlegać zmianom w trakcie realizacji umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego. 9. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV – 09134100-8.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości zamówienia w wysokości 10 000,00 zł, słownie zł: dziesięć tysięcy. 1. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 41 1130 1192 0027 6007 6420 0008 z adnotacją „wadium – Dostawy OLEJU NAPĘDOWEGO”. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). w terminie składania ofert do siedziby zamawiającego (sekretariat) wraz z ofertą lub w osobnej kopercie z oznakowaniem, której oferty dotyczy. 2. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 3. Wadium wnoszone w pozostałych formach niż pieniądz należy dołączyć w oryginale do oferty. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, pkt. 9. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach, określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami, w oparciu o posiadaną, aktualną i ważną koncesję na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059 ze zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Dokumenty składane wraz z ofertą (zawartość oferty): a) Formularz oferty, b) Formularz cenowy, c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, d) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, e) Dowód wniesienia wadium, f) pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, g) Aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu – W przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, h) informacja o zasadności zastrzeżonej tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 8 ust 3 Ustawy Pzp.. – jeżeli Wykonawca zastrzega niektóre informacje w ofercie, i) Zobowiązanie podmiotów trzecich – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach