Przetargi.pl
Okresowe dostawy napojów, soków, syropów, wód mineralnych

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, C. K. Norwida
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48943552010 , fax. +48943552011
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA
  C. K. Norwida 3
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48943552010, fax. +48943552011
  REGON: 330392390
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Okresowe dostawy napojów, soków, syropów, wód mineralnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Okresowe dostawy napojów, soków, syropów, wód mineralnych określone w Załączniku nr 1A do SIWZ - Asortyment zamówienia - Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy. Szczegółowe wymagania jak i obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały w treści SIWZ oraz w treści wzoru umowy stanowiącym jej integralną część.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15320000-7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach