Przetargi.pl
Remont części elewacji wraz z wymianą okien i robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4 oraz remont wejścia do Studenckiego Domu Marynarza „Korab przy ul. Starzyńskiego 8

Akademia Morska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 809 400 , fax. 914 809 575
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Morska w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 42371
  70500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 809 400, fax. 914 809 575
  REGON: 14512900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont części elewacji wraz z wymianą okien i robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4 oraz remont wejścia do Studenckiego Domu Marynarza „Korab przy ul. Starzyńskiego 8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont części elewacji - II etap (dwie ściany) wraz z wymianą okien i robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4 oraz remont wejścia do Studenckiego Domu Marynarza „Korab przy ul. Starzyńskiego 8 w Szczecinie Nomenklatura wg CPV: • 45443000-4 Roboty elewacyjne • 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki okiennej 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem Zamówienia są między innymi: 1) Roboty budowlane- (dwie ściany budynku): demontaż istniejącej stolarki okiennej aluminiowej, montaż nowej aluminiowej stolarki okiennej, demontaż istniejącej stolarki PCV (małe okna na parterze) i montaż nowych okien PCV, roboty remontowe związane z montażem nowych paneli elewacyjnych z płyty warstwowej wypełnionej wełną mineralną i remontem elewacji na poziomie parteru polegającym na wykonaniu nowego tynku elewacyjnego. Wymiana okładzin schodów zewnętrznych wejścia bocznego do stołówki oraz wejścia do SDM KORAB, montaż balustrad i poręczy, wymiana daszków nad wejściami, wymiana stolarki drzwiowej stalowej. 2) Roboty elektryczne; wymiana części opraw oświetleniowych nad wejściami do budynku, uporządkowanie i konserwacja instalacji odgromowej na remontowanej części budynku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 8-1 do 8-2 SIWZ), Przedmiar Robót pomocniczo (zał. nr 9-1 do 9-2 do SIWZ), Dokumentacja Rysunkowa (zał. nr 10 do SIWZ). 2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Działu Technicznego w formie pisemnej, lub faksowęj (nr faksu 91 4809 748), lub za pośrednictwem mail na adres: at@am.szczecin.pl do dnia 15.02.2017r. godz. 10.00. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) prace rozbiórkowe, 2) montaż stolarki, 3) prace okładzinowe schodów Przepis art. 29 ust. 3a stanowi, że Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.1)). art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: Wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące zakres wykonywanych przez czynności przez dana osobę. Nieprzedłożenie wykazu w wyżej określonym terminie skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż Wykonawca uchyla się od podpisania umowy a następnie Zamawiający zatrzyma wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1, 3 PZP. Jeżeli Wykonawca będzie się uchylał od przedłożenia wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert zgodnie art. 94 ust. 2 PZP. Procedura weryfikacji zastosowania postanowień niniejszego ustępu została określona we wzorze umowy. 5. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: a) w przypadku dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego faktu wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę (niezależnie czy przez Wykonawcę czy Podwykonawcę), Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. b) za każdy przypadek nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu umów o pracę osób wykonujących czynności w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł. c) za każdy przypadek dopuszczenia przez Wykonawcę do realizacji czynności objętych przedmiotem umowy przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu na konto Zamawiającego: 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 z dopiskiem na przelewie: Wadium do przetargu nr AT/272-01/17 na Remont elewacji Stołówki i wejścia SDM Korab, 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowych; 4) gwarancji ubezpieczeniowych; 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy PZP. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach