Przetargi.pl
Ogumienie samochodowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87100 Toruń, ul. Grudziądzka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6398119, 6398166 , fax. 566 398 120
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
  ul. Grudziądzka 159
  87100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6398119, 6398166, fax. 566 398 120
  REGON: 87052597300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpo.torun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ogumienie samochodowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ogumienia samochodowego, przemysłowego i rolniczego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Toruniu ul Grudziądzka 159, z roku produkcji nie wcześniejszej niż 2016 r. w ilościach i o parametrach określonych w załączniku nr 1 i 2 do siwz. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opon równoważnych dla pozycji gdzie podana jest marka opony wraz z rodzajem bieżnika. Pod pojęciem „opon równoważnych” Zamawiający rozumie takie , które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022) mogą być zastosowane na jednej osi z oponami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku , gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne oraz w przypadku wątpliwości Zamawiającego , co do spełnienia warunków równoważności, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Integralną częścią niniejszej siwz jest projekt umowy, którego postanowienia mające wpływ na cenę oferty należy brać pod uwagę przygotowując ofertę. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale II siwz pod nazwą „ Opis przedmiotu zamówienia” Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 zadania : Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy opon (bezdętkowych i dętkowych) nowych (na oś kierowaną ) i regenerowanych (na oś napędową) , dętek i ochraniaczy dętek z roku produkcji nie wcześniejszego niż 2016 , w następujących asortymentach i ilościach: 1) Opony bezdętkowe radialne samochodowe - 437 sztuk. 2) Opony dętkowe radialne samochodowe - 67 sztuk. 3) Opony dętkowe ciągnikowe, rolnicze, przemysłowe, budowlane - 62 sztuki. 4) Dętki samochodowe, ciągnikowe i do przyczep - 59 sztuk. 5) Ochraniacze dętek- 32 sztuki. Ogumienie musi być fabrycznie nowe lub regenerowane nieużywane Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale II siwz . Integralną częścią niniejszej siwz jest projekt umowy, którego postanowienia mające wpływ na cenę oferty należy brać pod uwagę przygotowując ofertę. Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych opon do ładowarek o skalnym wzorze bieżnika. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w siwz. Integralną częścią niniejszej siwz jest projekt umowy, którego postanowienia mające wpływ na cenę oferty należy brać pod uwagę przygotowując ofertę. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale II siwz pod nazwą „ Opis przedmiotu zamówienia”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34352100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie 1 -7000 PLN; Zadanie 2 -1400 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach