Przetargi.pl
Usługi transportowe samochodami ciężarowymi dla Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z podziałem na dwie części

Powiat Świecki ogłasza przetarg

 • Adres: 86100 Świecie, ul. Gen. Józefa Hallera
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 56 83 100 , fax. 52 56 83 102
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Świecki
  ul. Gen. Józefa Hallera 9
  86100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 56 83 100, fax. 52 56 83 102
  REGON: 9235097800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pzd-swiecie.rbip.mojregion.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportowe samochodami ciężarowymi dla Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z podziałem na dwie części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są „Usługi transportowe samochodami ciężarowymi dla Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z podziałem na dwie części.” 2. Zamówienie podzielono na dwie (2) części. 2.1 Opis przedmiotu zamówienia dla części I: W realizacji zamówienia dla części I będą brały udział dwa samochody ciężarowe (dorywczo wg potrzeb) o ładowności od 5 do 10 ton będące w posiadaniu Wykonawcy. Realizacja zamówienia odbywać się będzie co do zasady na wezwanie przedstawiciela Zamawiającego w dni robocze od godz. 7.00 do godz. 15.00 z zastrzeżeniem wydłużenia lub skrócenia tego czasu. Samochody będą służyły do przewozu materiałów budowlanych, gruntu, gałęzi, drewna, różnego sprzętu, itp. Przedstawicielem Zamawiającego będzie Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu. W czasie realizacji zamówienia Wykonawcę obowiązuje pełna dyspozycyjność w razie potrzeby w wolne soboty, niedziele i święta oraz poza godzinami pracy. 2.2 Opis przedmiotu zamówienia dla części II: W realizacji zamówienia dla części II będzie brał udział jeden samochód ciężarowy (dorywczo wg potrzeb) o ładowności od 5 do 10 ton będący w posiadaniu Wykonawcy. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na wezwanie przedstawiciela Zamawiającego co do zasady w dni robocze od godz. 7.00 do godz. 15.00 z zastrzeżeniem wydłużenia lub skrócenia tego czasu. Samochód będzie służył do przewozu materiałów budowlanych, gruntu, gałęzi, drewna, różnego sprzętu itp. Przedstawicielem Zamawiającego będzie Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu. W czasie realizacji zamówienia Wykonawcę obowiązuje pełna dyspozycyjność w razie potrzeby w wolne soboty, niedziele i święta oraz poza godzinami pracy. 3. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego: Wykonawca zobowiązany jest do: - przygotowania pod względem technicznym samochodów biorących udział w realizacji zamówienia oraz ich odpowiedniego wyposażenia: samochody biorące udział w realizacji zamówienia obowiązkowo muszą być w pełni sprawne i przygotowane do przewozu materiałów budowlanych zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz muszą być wyposażone w lampę błyskową, obowiązujące oznakowanie oraz telefon komórkowy, przy czym koszt utrzymania telefonu komórkowego ponosi Wykonawca; - przestrzegania terminowego wykonania zadania; - stałego kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego; - posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przewożony ładunek od chwili załadunku na samochód do momentu rozładunku, w razie uszkodzenia ładunku lub jego zaginięcia w trakcie przewozu Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z usunięciem uszkodzeń lub zakupem nowych materiałów; - w przypadku awarii pojazdu lub niedyspozycji kierowcy Wykonawca zobowiązany jest zgłosić to Zamawiającemu oraz zapewnić odpowiedni (równoważny) pojazd zastępczy lub kierowcę w ciągu 1 godziny od chwili zaistnienia zdarzenia; - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją pojazdów, ich ubezpieczeniem, zabezpieczeniem w paliwo, wynagrodzeniem i ubezpieczeniem kierowców oraz ubezpieczeniem i zabezpieczeniem ładunku; - kierowcy pojazdów będą wykonywali drobne prace pomocnicze w godzinach wolnych od prowadzenia pojazdu oraz będą nadzorować i pomagać w załadunku i rozładunku samochodów. - prowadzenia dokumentacji usługi (karty drogowe) z należytą starannością zgodnie z wymaganiami Zamawiającego: wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury miesięcznej wystawionej na podstawie kart drogowych zawierających m. in. czas wykonanej usługi, imię i nazwisko kierowcy oraz dane pojazdu. Wykonawca po każdym dniu realizacji usługi przedstawi przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji i podpisu wypełnioną kartę drogową. Zamawiający zobowiązany jest do: - bieżącego ustalenia zakresu działania Wykonawcy tj. wydawania dyspozycji co do miejsca i terminu każdorazowej usługi. 4. Podwykonawcy: Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku formularza ofertowego zakres zamówienia powierzany podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia. 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60181000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ 2) Kosztorys ofertowy - załącznik nr 6 do SIWZ. ; W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika nr 5 SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach