Przetargi.pl
Ograniczenie zużycia energii w budownictwie – kompleksowa termomodernizacja budynków powstającego Centrum charytatywno – opiekuńczego w miejscowości Wyrozęby – Podawce

CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 17-312 Drohiczyn, Kościelna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. +48(85)6557747 , fax. +48(85)6557747
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej
  Kościelna 10
  17-312 Drohiczyn, woj. podlaskie
  tel. +48(85)6557747, fax. +48(85)6557747
  REGON: 050326429
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drohiczyn.caritas.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ograniczenie zużycia energii w budownictwie – kompleksowa termomodernizacja budynków powstającego Centrum charytatywno – opiekuńczego w miejscowości Wyrozęby – Podawce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. „Ograniczenie zużycia energii w budownictwie – kompleksowa termomodernizacja budynków powstającego Centrum charytatywno – opiekuńczego w miejscowości Wyrozęby – Podawce”. 2. Wykonawca winien udzielić na użyte materiały i wykonane przez siebie roboty przy realizacji przedmiotowego zamówienia, okresu gwarancji nie krótszego niż 3 lata.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ b) oświadczenia, o których mowa w pkt VI.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach