Przetargi.pl
Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554.

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Zamówienie dotyczy wykonania robót budowlanych: 2.1 GMINA CHEŁMŻA A. Branży drogowej: a) Roboty przygotowawcze; b) Roboty ziemne; c) Odwodnienie; d) Podbudowy; e) Nawierzchnie; f) Roboty wykończeniowe; g) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu; h) Elementy ulic; i) Zagospodarowanie pasa drogowego; j) Mury oporowe i wiaty; k) Geodezyjny pomiar powykonawczy. B. Branży mostowej: a) Ściany oporowe (fundamentowanie, izolacja i nawierzchnie, elementy zabezpieczające, inne roboty mostowe); b) Kładka (fundamentowanie, zbrojenie, beton, konstrukcje stalowe, izolacja i nawierzchnie, łożyska, urządzenia dylatacyjne, elementy zabezpieczające, inne roboty mostowe); C. Branży sanitarnej: a) Kanalizacja deszczowa (roboty ziemne, roboty budowlane w zakresie wykonania siedmiu zbiorników podziemnych rozsączających); b) Regulacja wysokościowa i wymiana elementów istniejących sieci wod-kan.; D. Branży energetycznej: a) Roboty budowlane w zakresie budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych (posadowienie nowych stanowisk słupowych nn typu E, demontaż słupów linii napowietrznej nn, przestawienie istniejącego słupa elektroenergetycznego, posadowienie nowych stanowisk słupowych SN typu E, demontaż stanowisk słupowych SN, doświetlenie automatyczne przejścia); b) Przebudowa kablowych linii elektroenergetycznych (ułożenie nowych kabli nn, przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego, istniejące złącze kablowe do przestawienia) E. Branży teletechnicznej: a) Roboty budowlane w zakresie budowy napowietrznych linii (posadowienie nowych stanowisk słupowych telekomunikacyjnych, demontaż słupów linii napowietrznej); 2.2 GMINA KOWALEWO POMORSKIE A. Branży drogowej: a) Roboty przygotowawcze; b) Roboty ziemne; c) Odwodnienie; d) Podbudowy; e) Nawierzchnie; f) Roboty wykończeniowe; g) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu; h) Elementy ulic; i) Zagospodarowanie pasa drogowego; j) Mury oporowe; k) Geodezyjny pomiar powykonawczy. B. Branży mostowej: a) Ściany oporowe (fundamentowanie, izolacja i nawierzchnie, elementy zabezpieczające, inne roboty mostowe); b) Kładka (fundamentowanie, zbrojenie, beton, konstrukcje stalowe, izolacja i nawierzchnie, łożyska, urządzenia dylatacyjne, elementy zabezpieczające, inne roboty mostowe); c) Przepusty (fundamentowanie, izolacja i nawierzchnie, elementy zabezpieczające, inne roboty mostowe) C. Branży sanitarnej: a) Kanalizacja deszczowa (roboty ziemne, roboty budowlane w zakresie wykonania jedenastu zbiorników podziemnych rozsączających); b) Regulacja wysokościowa i wymiana elementów istniejących sieci wod-kan.; D. Branży energetycznej: a) Roboty budowlane w zakresie budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych (posadowienie nowych stanowisk słupowych nn typu E, demontaż słupów linii napowietrznej nn, doświetlenie automatyczne przejścia); E. Branży teletechnicznej: a) Roboty budowlane w zakresie budowy napowietrznych linii (posadowienie nowych stanowisk słupowych telekomunikacyjnych, demontaż słupów linii napowietrznej); 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót). Zamawiający dysponuje opracowanym projektem tymczasowej i stałej organizacji ruchu, projekt został zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu. W przypadku braku możliwości dostosowania czasowej organizacji ruchu na czas robót, przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobligowany do wykonania we własnym zakresie oraz na własny koszt, wersji dopasowanej i zatwierdzonej przez Urząd Marszałkowski. 4. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami obowiązującego prawa oraz przepisami szczegółowymi oraz decyzjami dotyczącymi przedmiotu niniejszego zamówienia: zezwoleń, decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii i ich pełna realizacja z poniesieniem wynikających z nich opłat i kosztów włącznie; b) wykonanie i poniesienie kosztów (o ile zostały pominięte w dokumentacji projektowej, a ich poniesienie będzie niezbędne do należytego wykonania umowy - uwzględnić w kosztach ogólnych budowy) tj.: uregulowanie opłat i kosztów nadzoru budowy i odbioru elementów przedmiotu Zamówienia prowadzonego przez służby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz, telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony środowiska, wyłączeń odbiorców z podmiotami PKP i inne); c) w razie konieczności prowadzenie nadzoru archeologicznego i obserwacja archeologiczna podczas prowadzenia robót ziemnych i spełnienie zapisów zawartych w opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu; d) przygotowanie i skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami obowiązującego prawa dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i zakończenia procedury dopuszczenia do ruchu całej przebudowy. Ponadto do terminu zakończenia robót należy uzyskać protokół odebrania stałej organizacji ruchu przez Urząd Marszałkowski; e) przestrzeganie i stosowanie się do ustaleń i zaleceń zawartych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach administracyjnych i innych dokumentach; f) udział w radach budowy – co najmniej 1 raz w miesiącu lub częściej na wniosek Zamawiającego. Na radach budowy Wykonawca będzie zobligowany do raportowania wszystkich czynności, wynikających z dokumentów związanych z umową na roboty budowlane oraz podjętych przez Wykonawcę zobowiązań, wynikających z warunków umowy. Protokół z rady budowy powinien składać się m.in. z następujących zagadnień: • omówienie i ocena stanu zaawansowania robót budowlanych, • plan robót w okresie tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym, • postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót, w powiązaniu z planem na każdy miesiąc, • realizacja harmonogramu robót, • realizacja planu finansowego, • harmonogram płatności na kolejne miesiące w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych oraz Wykonawcy, • raport pogodowy za miniony tydzień, • organizacja ruchu i raport z przeglądu oznakowania na czas robót, • wprowadzone zmiany, • roszczenia Wykonawcy robót budowlanych, • problemy realizacyjne robót budowlanych, • BHP, • ochrona środowiska, • sprawy inne, wolne wnioski, termin kolejnej rady. 4. Zapewnienie obsługi geodezyjnej bieżącej i powykonawczej w zakresie robót budowlanych na danej inwestycji, w tym po zakończeniu inwestycji należy odszukać istniejące znaki geodezyjne (w przypadku braku stabilizacji ponownie ją wykonać). Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio wznowić. Dokonać pomiaru kontrolnego wszystkich odszukanych, wznowionych znaków granicznych. W przypadku kiedy punkty graniczne nie były stabilizowane należy wykonać taką stabilizację. Z w/w prac geodezyjnych należy sporządzić dokumentację geodezyjną i kartograficzną i przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Powyższe prace należy wykonać dla obszaru, gdzie była wykonywana budowa dróg rowerowych wraz z 2 m terenem okalającym tę inwestycję. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie prowadzenia robót ziemnych w obrębie urządzeń obcych (sieci energetyczne, teletechniczne, wodociągowe i inne) wykonując przekopy kontrolne. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność karną i materialną za ewentualne uszkodzenia urządzeń obcych powstałe w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które mogły powstać na skutek prowadzenia robót. 6. Wykonawca robót jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót. 7. Okres rękojmi dla robót objętych zamówieniem jest identyczny z okresem gwarancji i wynosi minimum 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. 8. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót: określone są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz w przedmiarach robót będących integralną częścią dokumentacji. 9. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Punkt odnosi się do szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zadania 11. Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych zgodnie z warunkami umowy. 12. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale XIV SIWZ. 13. Odbiory częściowe przewidziane są za zgodą Zamawiającego, po zrealizowaniu przez Wykonawcę ilości i wartości robót z nim uzgodnionych zakresem oraz potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ROZDZIAŁ III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM I. WYSOKOŚĆ WADIUM Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). II. FORMA WADIUM 1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu prawa bankowego na konto Zamawiającego na rachunek wadiów prowadzony przez: PKO BP S.A. nr rachunku: 16 1020 1475 0000 8302 0093 7482 z nazwą zadania (nr drogi, ulica, miejscowość), numerem sprawy. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany powyżej rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych , e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836, 1572). 2. Pełna nazwa i adres Beneficjenta, na jaki należy wnieść wadium w formie innej aniżeli podana w punkcie 1 lit. a) niniejszego rozdziału: Województwo Kujawsko – Pomorskie Plac Teatralny 2 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1. Wadium należy wnieść przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 2. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp. 3. Wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji poręczenia. Ww. dokument winien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp. 4. Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IV ust. 1 (poniżej). 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonaniu umowy. 7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. IV. ZATRZYMANIE WADIUM 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podsiania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10. Ofertę stanowi wypełniony: 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Kosztorys ofertowy – załączniki nr 2.1., 2.2.a-c, 2.3a-b, 2.4, 2.5 – dotyczą gminy Chełmża + 2.6, 2.7a-h, 2.8, 2.9, 2.10 – dotyczą gminy Kowalewo Pomorskie, do SIWZ wraz ze Zbiorczym zestawieniem kosztorysów, 3. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale V punkt 1-2 4. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów; 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 6. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590, 2294), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 7. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty. 8. Dowód wniesienia wadium. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w oprawie foliowej), co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów. 9. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego (RODO) – załącznik nr 7 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach