Przetargi.pl
Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 1400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

Gmina Izbica Kujawska ogłasza przetarg

 • Adres: 87-865 Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 865 009 , fax. 542 865 009
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Izbica Kujawska
  ul. Marszałka Piłsudskiego 32
  87-865 Izbica Kujawska, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 865 009, fax. 542 865 009
  REGON: 91086685000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.izbicakuj.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 1400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 1.400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszywa wapiennego łącznie z transportem, rozładunkiem i podatkiem VAT, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na teren gminy Izbica Kujawska. 3.2 Szczegółowy opis zamówienia Do wykonania warstwy należy użyć kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Kruszywo winno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. Uziarnienie kruszywa. Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg PN-S-06102:1997. Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, % 31.5 100÷100 16 68÷93 8 51÷74 4 36÷58 2 25÷42 1 18÷32 0.5 13÷23 0.25 7÷15 0.125 4 ÷11 0.075 3÷10 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Właściwości kruszywa. Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1 i 2. Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa do podbudowy zasadniczej wg normy PN-S-06102:1997 [%] L.P. Wyszczególnienie właściwości Kruszywa łamane Podbudowa zasadnicza Badania wg 1 2 3 4 1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0.075 mm nie więcej niż od 2 do 10 PN-EN 933-1 2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-EN 933-1 3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż 35 PN-EN 933-4 4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych nie więcej niż 1 PN-EN 1744-1 5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą l lub II wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) od 30 do 70 PN-EN 933-8 6 Ścieralność w bębnie Los Angeles a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów nie więcej niż b) ścieralność po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie więcej niż 35 30 PN-B-06714/42 7 Nasiąkliwość, nie więcej niż 3 PN-EN-1097-6 8 Mrozoodporność ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie więcej niż 5 PN-EN-1067-1 9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3 nie więcej niż 1 PN-EN 1744-1 10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa nie mniejszy niż przy zagęszczeniu Is > 1 ,00 80 PN-S-06102; załącznik A Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych do podbudowy zasadniczej wg normy PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” Lp. Cecha Wartość Badania wg 1 2 3 4 1 Kształt kruszywa grubego - maksymalne wartości wskaźnika płaskości , FI35 PN-EN 933-3 2 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym; , tab. 7 C 50/301) PN-EN 933-5 3 Odporność na rozdrabnianie kruszyw grubych, kategoria nie wyższa niż LA35 PN-EN 1097-2 4 Mrozoodporność F2 PN-EN 1667-1 Frakcje kruszywa do podbudowy pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie mniej niż 70 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż jedną przełamaną powierzchnię .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, Pełnomocnictwo

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach