Przetargi.pl
Nadzór inwestroski na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie” I Etap

Gmina Sicienko ogłasza przetarg

 • Adres: 86-014 Sicienko, Mrotecka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 55 41 223, 0-52 58 70 755, , fax. 525 870 407
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sicienko
  Mrotecka 9
  86-014 Sicienko, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 55 41 223, 0-52 58 70 755, , fax. 525 870 407
  REGON: 54702300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sicienko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestroski na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie” I Etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego pełniona zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.) obejmującego całość robót budowlanych wynikających z umowy z wyłonionym Wykonawcą robót, oraz czynności odbioru i rozliczenia budowy. Nadzór inwestorski będzie pełniony w branży sanitarnej, elektrycznej i AKPiA, konstrukcyjnej oraz drogowej nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie i rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojnowo gm. Sicienko – Etap I. Podstawowy zakres robót budowlano – montażowych do nadzorowania w ramach niniejszego zamówienia został opisany w załączniku nr 12 do niniejszej SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie w/w robót budowlanych zawarty jest w elementach dokumentacji projektowej, który stanowił załącznik 15 do SIWZ na wykonanie robót budowlanych, dostępny na stronie internetowej www.bip.sicienko.pl w zakładce Zamówienia publiczne - przetargi. 2. Wykonawca (inspektor nadzoru) do realizacji zamówienia winien zapewnić zespół osób posiadających uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach: 1) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń (koordynator). 2) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz AKPiA, 3) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 4) w specjalności drogowej 3. Zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z art. 25 i 26 (art. 27 dla koordynatora) ustawy Prawo budowlane. 4. Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy dotyczących realizacji zamówienia zawarty jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 5. Wspólny Słownik Zamówień Kody CPV: 71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego 6. Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: dla uznania, że wykonawca spełnia warunek kompetencji lub uprawnień Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem 2 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach