Przetargi.pl
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1601L ul. Lipowa w m. Parczew

Powiat Parczewski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-200 Parczew, Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 551 470, , fax. 833 550 673
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Parczewski
  Warszawska 24
  21-200 Parczew, woj. lubelskie
  tel. 833 551 470, , fax. 833 550 673
  REGON: 30237368000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://spparczew.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1601L ul. Lipowa w m. Parczew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na odnowie drogi powiatowej nr 1601L w miejscowości Parczew (ul. Lipowa). Odnowa nawierzchni obejmować będzie wykonanie następujących robót budowlanych: 1. frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr. do 4 cm na „wcięciu” w istniejącą nawierzchnię, 2. wykonanie poszerzenia korekcyjnego nawierzchni: a. w-wa ścieralna AC11S – 4 cm po zagęszczeniu, b. w-wa wiążąca AC16W – 10 cm, c. tłuczniem 0-32mm – 10 cm po zagęszczeniu d. stabilizacja Rm=5,00 MPa – 15 cm, e. piasek stabilizowany mechanicznia – 10 cm, 3. wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC16W 4. skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową, 5. wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu min 4cm, Precyzyjniej zakres robót i szacowane ilości określone zostały w załączniku „kalkulacja do wyceny ofert”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, (o której mowa w art 86 ust 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu, (o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 PZP) - wg załącznika Nr 6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach