Przetargi.pl
„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Nędza”

Gmina Nędza ogłasza przetarg

 • Adres: 47-440 Nędza, ul. Jana III Sobieskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 410-20-18, 410-20-93
 • Data zamieszczenia: 2021-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nędza
  ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza, woj. śląskie
  tel. 032 410-20-18, 410-20-93
  REGON: 27625847000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nedza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Nędza”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Nędza” realizowane w formule Roboty budowlane - zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części.CZĘŚĆ 1 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 672,00 kWp (0,672 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 154 obiekty: - o mocy 2,24 kWp – 12 szt. instalacji - o mocy 3,36 kWp – 35 szt. instalacji - o mocy 3,92 kWp – 51 szt. instalacji - o mocy 4,48 kWp – 15 szt. instalacji - o mocy 4,76 kWp – 2 szt. instalacji - o mocy 5,60 kWp – 16 szt. instalacji - o mocy 6,72 kWp – 17 szt. instalacji - o mocy 7,84 kWp – 6 szt. instalacji. b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 131,145 kW (0,131145 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 41 obiektów: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 25 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 15 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 1 szt. instalacji CZĘŚĆ 2 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 31 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 31 obiektów: b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 409,40 kW (0,4094 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 27 obiektów: - o mocy do 10 kW włącznie – 5 szt. instalacji - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 13 szt. instalacji - o mocy powyżej 16 kW – 9 szt. instalacji CZĘŚĆ 3 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 1126,60 kW (1,1266 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 57 obiektów: - o mocy do 15 kW włącznie – 16 szt. instalacji - o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie – 35 szt. instalacji - o mocy powyżej 25 kW – 6 szt. instalacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach